Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4540
Title: Elektromanyetik dalgalar kullanilarak malzemenin nem içeriginin ölçülmesi
Other Titles: Measuring the moisture content of the material using electromagnetic waves
Authors: Yaldız, Ercan
Muhammedali, Raid
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2023
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde nem bilgisine gıda, sağlık ve endüstri gibi birçok sektörde ihtiyaç duyulmaktadır. Hem insan sağlığı hem de eşyanın korunması açısından nem kontrolü yapılması gerekmektedir. Pek çok uygulama alanında (hava, ahşap, toprak, tahıl) nem ölçümüne ihtiyaç vardır. Nem ölçümünde kullanılan yöntemlerin çalışma prensipleri anlatılmıştır. Nemlilik ile dielektrik sabiti arasında bir ilişki vardır. Dielektrik ölçümü ile nemi belirleme konusunda mikrodalga ölçüm yöntemleri sınıflandırılmıştır. Açık uçlu koaksiyel prob, serbest uzay, iletim hattı, yansıma, rezonans ve zaman domeninde yansıma gibi mikrodalga yöntemleri incelenmiştir. Ayrıca farklı malzeme nemini ölçme yöntemleri araştırılmıştır. Bu tez çalışmasında serbest uzay yöntemi kullanılarak VNA ile 2.4 GHz'de 0.9-4 GHz frekans aralığında suntanın kuru ve farklı nemliliklerde durumları için ölçümler yapılmıştır. Matlab ortamında NRW algoritması yardımıyla S-parametre değerlerinden malzemenin dielektrik sabiti değişimi hesaplanmıştır.
Today, moisture information is needed in many sectors such as food, health, and industry. Moisture control is necessary in terms of both human health and the protection of goods. Moisture measurement is needed in many application areas (air, wood, soil, grain). The working principles of the methods used in moisture measurement are explained. There is a relationship between moisture and the dielectric constant. Microwave measurement methods using determining moisture by dielectric measurement are classified. Microwave methods such as open-ended coaxial probe, free space, transmission line, reflection, resonance, and reflection in the time domain have been studied. Also, different material moisture measurement methods have been investigated. In this thesis, measurements have been made for the dry and different humidity conditions of the chipboard using the free space method at 2.4 GHz frequency and in the frequency range of 0.9 to 4 GHz using VNA. The dielectric constant change of the material has been calculated with the help of NRW algorithm in Matlab environment.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=j_Fjwp4JS4mk97Puqti8rr0hb0pH6IBnkhuKP2xL2gAZf_s6qzYhW4Exc-D_M0A8
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4540
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
802638.pdf2.72 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.