Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4534
Title: Atik plastik piroliz ile yapilan tas mastik asfalt ve asfalt betonunun hava geçirgenliginin ölçülmesi
Other Titles: Measurement of air permeability of stone mastik asphalt and asphalt concrete made by waste plastic pyrolysis
Authors: Çelik, Osman Nuri
Körkaya, Esma Nur
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2023
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde trafik hacminin artması ve hava şartlarının değişmesi sonucunda kaplamada oluşan hasarlara karşı yeni yöntemler geliştirilmektedir. Bitümlü karışımlarda geçirgenlik, bitümlü karışımın performansını ve dayanıklılığını etkileyen en önemli hususlardan birisidir. Bitümlü karışımların hava geçirimliliği ve dayanıklılığı, boşluk oranı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu durumda, Leeds Üniversitesi'nde geliştirilmiş, Leeds Air Permeametre'si tanıtılmıştır ve bu çalışma kapsamında bitümlü karışımlarda hava geçirgenlik katsayısının belirlenebilmesi ve hava geçirimliliğini analiz edilebilmesi amacı ile Türkiye'de ilk kez (Konya Teknik Üniversitesinde) hava geçirgenliği deney aleti tasarlanmıştır. Saf bitüm ve farklı atık malzemelerden üretilen, %5 polipropilen pirolizi ile modifiye edilmiş bitüm, %4.5 SBS pirolizi ile elde edilmiş modifiye bitüm ile taş mastik asfalt numunelerini ve saf bitüm ile %3 ve %5 oranında naylon poşet pirolizi ile modifiye edilmiş asfalt betonu karışımların hava geçirimliliği ile boşluk oranları arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Üretilen bu numuneler 10 cm ve 15 cm çapında numuneler olarak üretilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda beklenildiği üzere taş mastik asfalt numunelerin asfalt betonu numunelerine göre daha fazla boşluk oranına sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca hava geçirgenlik katsayısınında taş mastik asfalt numunelerinde de asfalt betonu numunelerine göre daha fazla değere sahip olduğu görülmüştür. Farklı katkı malzemeli taş mastik asfalt ve asfalt betonu numunelerin kendi içinde de farklı hava geçirgenlik katsayısı değerleri verdiği görülmüştür. Buna ek olarak farklı numune çaplarının da hava geçirgenlik katsayısına etkisi için kesin bir sonuç çıkarılamamıştır.
Due to increasing traffic volume and changing weather conditions, new methologies are being developed to prevent damage accumulation of pavements. Permeability is one of the most crucial factors affecting the performance and durability of bituminous mixtures. It is surmised that the air permeability and durability of these mixtures are linked to their void ratios. The Leeds Air Permeameter, developed at Leeds University, was introduced in this study. Note that, an air permeability test instrument was designed for the first time in Turkey (at Konya Technical University) to determine and analyze the air permeability coefficient in bituminous mixtures. Stone mastic asphalt (SMA) specimens were produced using pure and with two other waste material modified bitumen using 5% polypropylene pyrolysis and 4.5% SBS pyrolysis. In addition, asphalt concrete samples were produced using pure and two other modified bitumen using 3% and 5% plastic bag pyrolysis. The specimens were cylindrical and had diameters of 10 and 15 cm. The relationship between air permeability and void ratio of these samples has been investigated. As expected, SMA had higher void ratios and air permeability than the asphalt concrete specimens. What is more, it was observed that SMA and asphalt concrete samples with different additives produced different air permeability coefficient values within themselves. Unfortunately, a definite conclusion could not be drawn for the effect of different sample diameters on the air permeability coefficient.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kIrIdtdJ31bRgjb6fHvMUd1G7xO_iEgSyuFzk0o4E_zLxMPH5IW2Bs7iEwPeXTIl
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4534
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
776498.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

36
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.