Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4526
Title: Gönen yöresinin (Balikesir) jeolojisi ve yöredeki yeralti suyunun sev stabilitesine etkisi
Other Titles: Geology of the Gönen region (Balikesir) and the effect of ground water on slope stability in the region
Authors: Okuyucu, Cengiz
Sarıçam, Mehmet
Keywords: Jeoloji Mühendisliği
Geological Engineering
Issue Date: 2023
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma Balıkesir İlinin Gönen İlçesinde, Gönen-Yenice yolu km: 13+000 Kumköy mevkii heyelanındaki jeoteknik hareketleri ve bölgenin jeolojik özelliklerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanında stratigrafik olarak tabanda yer alan ve bölgece oldukça yaygın gözlenen ve temel kayaları uyumsuzlukla örten ilk birim geç Oligosen-erken Miyosen yaşlı Hallaçlar volkanitidir. Pliyosen yaşlı Bayramiç formasyonu ve Kuvaterner yaşlı Alüvyon ise bölgedeki tüm birimleri uyumsuzlukla örtmektedir. Bu çalışma ile bölgede gerçekleşen heyelanların Pliyosen yaşlı Bayramiç formasyonu ve Kuvaterner yaşlı Alüvyon birimleri üzerinde oluştuğu tespit edilmiştir. Heyelan oluşumu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında üç eksenli basınç deneyleri (UU) SK-2 nolu kuyudan alınan UD-1 nolu örnek için kohezyon (c) değeri sağlam 46 kPa ve içsel sürtünme açısı değeri çok gevşek (φ) 12°, SK-3 nolu kuyudan alınan UD-1 nolu örnek için kohezyon değeri sağlam 65 kPa ve içsel sürtünme açısı değeri çok gevşek 7°, belirlenmiştir. Direkt kesme deneylerine (CD) göre ise, SK-1 nolu kuyudan alınan UD-1 nolu örnek için pik kohezyon değeri yumuşak 36 kPa ve içsel sürtünme açısı değerleri gevşek 38°, rezidüel kohezyon değeri yumuşak 32 kPa ve içsel sürtünme açısı değerleri gevşek 33°, SK-3 nolu kuyudan alınan UD-2 nolu örnek için pik kohezyon değeri yumuşak 10 kPa ve içsel sürtünme açısı değerleri çok gevşek 21°, rezidüel kohezyon değeri ise yumuşak 8 kPa ve içsel sürtünme açısı değerleri çok gevşek 19°, SK-2 nolu kuyudan alınan UD-1 nolu örnek için için pik kohezyon değeri yumuşak 22 kPa ve içsel sürtünme açısı değerleri 35° olarak belirlenmiştir. Kaya numunelerinden alınan örnekler üzerinde yapılan nokta yükleme deneyleri sonucunda kiltaşı-1 olarak adlandırılan birimden alınan örnek için kohezyon değeri çok kötü kaya 36 kPa ve içsel sürtünme açısı değeri orta kaya 28°, kiltaşı-2 olarak adlandırılan birimden alınan örnek için kohezyon değeri çok kötü kaya 70 kPa ve içsel sürtünme açısı değeri orta kaya 26°, ardalanma-1 olarak adlandırılan birimden alınan örnek için kohezyon değeri çok kötü kaya 72 kPa ve içsel sürtünme açısı değeri iyi kaya 37,5°, ardalanma-2 olarak adlandırılan birimden alınan örnek için kohezyon değeri çok kötü kaya 92 kPa ve içsel sürtünme açısı değeri iyi kaya 37,5°, ardalanma-3 olarak adlandırılan birimden alınan örnek için kohezyon değeri kötü kaya 118 kPa ve içsel sürtünme açısı değeri iyi kaya 37,5° olarak bulunmuştur. Çalışma alanında tespit edilen toprak hareketlerinin yaklaşık 10 m derinliğe kadar gözlenen silt birimleri içerisinde gerçekleştiği, bazı alanlarda az da olsa halen bu hareketlerin devam ettiği ve yağış ve yeraltı suyu seviyesi değişimlerinin ise bölge için güvenlik katsayısına etki ettiği tespit edilmiştir.
This study is carried out to investigate the geotechnical movements and the geological characteristics of the region in the landslide of the Gönen-Yenice road km: 13+000 Kumköy location in the Gönen District of Balıkesir City. Late Oligocene-early Miocene Hallaçlar volcanite is the first unit stratigraphically located at the bottom of the study area and widely observed in the region and unconformably overlies the basement rocks. The Pliocene-aged Bayramiç Formation and the Quaternary-aged Alluvium unconformably cover all the rock units in the region. In this study, it was determined that the landslides in the region were formed on the Pliocene aged Bayramiç formation and the Quaternary aged Alluvium units. Within the scope of studies on landslide formation triaxial compression tests (UU), the cohesion (c) value for sample UD-1 obtained from borehole SK-2 was determined to be sturdy at 46 kPa, and the internal friction angle was determined to be loose (φ) at 12° and for sample UD-1 obtained from borehole SK-3, the cohesion value was determined to be sturdy at 65 kPa, and the internal friction angle was determined to be loose at 7°. According to the direct shear tests (CD), for sample UD-1 obtained from borehole SK-1, the peak cohesion value was determined to be soft at 36 kPa, and the internal friction angle was determined to be loose at 38°, the residual cohesion value was determined to be soft at 32 kPa, and the residual friction angle was determined to be loose at 33°; for sample UD-2 obtained from borehole SK-3, the peak cohesion value was determined to be soft at 10 kPa, and the internal friction angle was determined to be very loose at 21°, the residual cohesion value was determined to be soft at 8 kPa, and the residual friction angle was determined to be very loose at 19°, and for sample UD-1 obtained from borehole SK-2, the peak cohesion value was determined to be soft at 22 kPa, and the internal friction angle was determined to be 35°. Based on the point load tests conducted on samples taken from the rock specimens, for the sample obtained from the unit referred to as claystone-1, the cohesion value was determined to be very weak rock at 36 kPa, and the internal friction angle was determined to be moderate rock at 28°; for the sample obtained from the unit referred to as claystone-2, the cohesion value was determined to be very weak rock at 70 kPa, and the internal friction angle was determined to be moderate rock at 26°; for the sample obtained from the unit referred to as intercalation-1, the cohesion value was determined to be very weak rock at 72 kPa, and the internal friction angle was determined to be good rock at 37.5°; for the sample taken from the unit referred to as intercalation-2, the cohesion value was determined to be very weak rock at 92 kPa, and the internal friction angle was determined to be good rock at 37.5°, and for the sample taken from the unit referred to as intercalation-3, the cohesion value was determined to be weak rock at 118 kPa, and the internal friction angle was determined to be good rock at 37.5°. It has been determined that the soil movements detected in the study area take place within the silt units observed up to a depth of approximately 10 m, these movements still continue, albeit slightly, in some areas, and the changes in precipitation and groundwater levels affect the safety coefficient for the region.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=j_Fjwp4JS4mk97Puqti8rqnLZc9p7Xpw5tTYLQB9ytqOJrdZhz1_UgMhX9qslvKR
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4526
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
803003.pdf7.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

26
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.