Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/443
Title: Uçucu küllerin bims blok üretiminde kullanımı
Other Titles: The use of fly ashes in bims block production
Authors: Keskin, Ülkü Sultan
Denktaş, Serhat
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Dünyada termik santralin bir yan ürünü olan uçucu küller, çoğu zaman çevre üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Dünyada birçok ülke yan ürün olarak nitelendirilebilecek bu atığı farklı alanlarda kullanmak için çeşitli Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Avrupa ülkelerinde açığa çıkan bu uçucu küller, çimento üretimi, beton üretimi, yol dolgu malzemesi, çeşitli inşaat malzemeleri üretimi gibi farklı alanlarda kullanırken, ülkemizde çok az bir kısmı inşaat sektöründe kullanılabilmektedir. Ülkemizde bu yan ürün olabilecek atık, çoğunlukla santral çevresindeki alanlarda depolanmaktadır. Bu depolama işlemi, tesisler için ilave maliyet getirdiği gibi kimi zaman da çevre kirliliğine yol açmaktadır. Tezin hazırlanması sürecinde yapılan araştırmalar, termik santral atığı olan uçucu küllerin farklı alanlarda kullanılmasının uygun olduğunu bizlere göstermiştir. Uçucu külün fiziksel ve kimyasal özellikleri incelendiğinde bu malzemenin çimento ikame malzemesi olarak kullanılabileceğini, yapılacak Ar-Ge faaliyetlerinin ise bu doğrultuda götürülmesinin daha uygun olacağını kantılar niteliktedir. Bu bağlamda tez çalışmaları, çimento yerine %20, %30 ve %40 oranlarında uçucu kül ikame edilerek bims blok üretimi denemeleri yapılmıştır. Üretilen deney numuneleri üzerinde birim hacim ağırlık ve basınç dayanım testleri uygulanmıştır. Bulgular incelenmiş ve tez sonucuna varılmıştır. Tez değerlendirmesinde ayrıca maliyet analizi yapılarak, elde edilen sonuçların ülke ekonomisine sağlayacağı fayda hesaplanmıştır. Uçucu küllerin farklı alanlarda kullanılması ile öncelikle çevre kirliliği önlenmiş, insan sağlığına olan yan etkileri azaltılmış olacaktır. Atıkların kullanımı ile ülke ekonomisine değer katacak yan ürünlerin üretilmesi mümkün olacaktır. Böylelikle daha ekonomik yapıların yapılmasına olanak sağlanacaktır.
Fly ash, a by-product of the thermal power plant in the world, often has a negative impact on the environment. Many countries in the world carry out various R & D studies to use th/is waste, which can be considered as by-product, in different fields. While fly ash, which is released in European countries, can be used in different fields such as cement production, concrete production, road filler material and various construction materials production, only a small part of it can be used in the construction sector in our country. In our country, this by-product waste is mostly stored in areas around the power plant. This storage process creates additional costs for plants and sometimes causes environmental pollution. Research conducted during the preparation of the thesis has shown us that it is appropriate to use fly ash with thermal power plant waste in different areas. When physical and chemical properties of fly ash are examined, it can be used as cement substitute material and it is more appropriate to carry out R & D activities in this direction. In this context, thesis studies, 20%, 30% and 40% instead of cement fly ash substitutes pumice block production experiments were made. Unit volume weight and compressive strength tests were applied on the produced test samples. The findings were examined and the thesis was concluded. In the thesis evaluation, cost analysis was performed and the benefit of the results to the national economy was calculated. By using fly ash in different areas, firstly environmental pollution will be prevented and side effects on human health will be reduced. By using wastes, it will be possible to produce by-products that will add value to the national economy. Thus, more economic structures will be provided.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwLayTAXRzJcXDkjK4ETG87l5NrTU4UR1xL7DEnCNXfB3
https://hdl.handle.net/20.500.13091/443
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
584273.pdf6.22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

232
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

232
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.