Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/424
Title: Performans değerlendirme için yetkinlik analizi ve bütünleşik bulanık bir çok kriterli karar verme model önerisi
Other Titles: Competence analysis for performance evaluation and integrated fuzzy multiple criteria decision making model proposal
Authors: Sarucan, Ahmet
Demircan, Latife
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada çok boyutlu performans değerleme modellerinden biri olan 360 derece performans değerlendirme yöntemi ele alınmıştır. Bir Büyükşehir Belediye Başkanlığının İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğündeki şefleri değerlendirmede bu yöntem uygulanmıştır. Performans sisteminin 4 ana bileşeninden birini oluşturan yetkinlikler için 11 şefliğe anket uygulanarak yetkinlik puanı hesaplanmıştır. Hesaplanan puanın sonuçlarını kıyaslamak için bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) modeli önerilmiş ve üç ayrı modelde ele alınmıştır. Birinci modelde, anket yöntemi ile elde edilen verilerden yararlanarak eşit ağırlık yöntemi ile bir karar matrisi oluşturulmuş ve sıralama elde edilmiştir. İkinci modelde, yetkinlik puanı hesaplanmasında kullanılan on üç kriterin göreceli önem ağırlıkları CRITIC (Criteria Importance Through Intercritera Correlation-Kriterler Arası Korelasyon Yardımıyla Nitelik Ağırlıklandırma) yöntemi ile elde edilmiş ve sıralamasında TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution - İdeal Çözüme Benzerlik Yolu ile Tercih sırasına Ulaşma Tekniği) yöntemi kullanılmıştır. Son modelde ise ağırlık değerleri bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile belirlenmiş ve sıralamalar bulanık Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemi ile bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar birbirleriyle kıyaslanmıştır. Çalışmada kullanılan bulanık yöntemlerinin daha tutarlı sonuçlar verdiği görülmüştür
In this study, 360 degree performance evaluation method which is one of the multidimensional performance evaluation models is discussed. 360 degree performance evaluation method was applied to the chiefs of the Human Resources Department of a Metropolitan Municipality. For the competencies which constitute one of the four main components of the performance system, the competency score was calculated by applying a questionnaire to 11 supervisors. In order to compare the results of the calculated score, the integrated Multi-Criteria Decision Making (MCDM) model was proposed and discussed in three different models. In the first model, a decision matrix was produced with equal weight method and the ranking was obtained by applying the data received from the survey method. In the second model, the relative significance weights of the thirteen criteria used in the calculation of competence scores were obtained by the Criteria Importance Through Intercritera Correlation (CRITIC) method and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method was used in the ranking. In the last model, the weight values were determined by fuzzy Analitic Hierarchy Process (AHP) and the rankings were determined by the fuzzy Grey Relational Analysis (GRA) method. In this study the results were compared with each other. It has been seen that the fuzzy methods used in the study gave more consistent results.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH_qHoYo1Jf5_-QGffs5c0C0t4MEjFge4kvvfEAVgV8PL
https://hdl.handle.net/20.500.13091/424
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
615904.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

224
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

100
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.