Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/399
Title: Konya'da belediyecilik anlayışının gelişiminde öncü bir kişi olarak Ahmet Hilmi Nalçacı
Other Titles: Ahmet Hilmi Nalçacı as a leading person in the development of municipality in Konya
Authors: Meşhur, Mehmet Çağlar
Çopur, Nurtop
Keywords: Şehircilik ve Bölge Planlama
Urban and Regional Planning
Ahmet Hilmi Nalçacı
Konya
Konya Belediyesi
İyi Yönetim İlkeleri.
Konya
Konya
Ahmet Hilmi Nalcacı
Konya
Konya Municipality
The Principles of Good Management.
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bir yerleşimin sahip olduğu tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerini koruyabilmesinde ve bu değerleri kendisinden sonra gelecek nesillere aktarabilen bir kent olabilmesinde belediyelere büyük sorumluluk düşmektedir. Yaşanabilir kentlerin temelini de kente yön veren imar planları, belediyelerde iyi yönetim anlayışı ve belediye başkanları oluşturmaktadır. Bu yapı içerisinde belediye yönetimi ve teknik-idari kadroların birikimi/deneyimi belirleyici unsurlardan biridir. Ayrıca, belediye başkanlarının kişiliği ve şahsi çabaları da şehirlerin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Tarih boyunca önemli kültür, sanat ve ticaret merkezlerinden biri olan Konya, yüz yıl öncesinde tarihi merkezin çevresinde dairesel uzanan surların içerisinde bir kent durumunda iken özellikle 1950'li yıllarda başlayan hızlı nüfus artışı ve bölgesel düzeyde gerçekleşen yatırım kararları ile ülkenin önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Konya'da resmi kayıtlara göre 1868 yılında kurulan ilk belediye teşkilatı ile başlayan belediyecilik hizmetleri kesintisiz biçimde günümüze kadar devam etmiştir. Bugün Konya'nın, Türkiye'de planlı gelişim ve belediyecilik altyapısı açısından örnek gösterilen şehirlerden biri olması, uzun yıllara dayanan birikim ve deneyimlerin bir sonucudur. Söz konusu süreç içerisinde özellikle 1963-1969 yılları arasında yapılan belediye hizmetlerinin etkisinin günümüze kadar devam etmiş olması bağlamında Ahmet Hilmi Nalçacı'nın belediye başkanlığı yaptığı dönemin araştırılması, almış olduğu eğitimle birlikte kentin geleceğine yön vermiş bir idareci olarak Konya'nın belediyeciliğine ve şehrin planlı gelişimine sağladığı katkıların ortaya konması Konya kenti planlama tarihi açısından hayati önem taşıyan konulardan biridir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmada, Ahmet Hilmi Nalçacı'nın hayatı, yönetici kişiliği ve gerçekleştirdiği ya da fikir öncülüğünü yaptığı projeler anlatılmış; gerçekleştirilen proje, çalışma ve bunlara yön veren anlayışın kavramsal açıdan tanımlanan belediyecilikte iyi yönetimin temel ilkeleri ile tam anlamıyla örtüştüğü görülmüştür.
Municipalities have great responsibility for preserving the historical, social and cultural values of a settlement and being a city that can sustain these values for future generations. The livable cities are based on the urban development plans, good management and mayors. The experience and good practices of the municipal administration and technical-administrative staff are crucial factors in this process. Besides the personality and personal efforts of mayors play an important role in the development of cities. Konya, one of the important cultural, art and commercial centers throughout history, has become an important center in the country with the rapid population growth and regional investments started in 1950s, while it was a city within the circular walls around the historic center a hundred years ago. According to the official records, municipal organization was firstly established in 1868 and continued uninterruptedly until today in Konya. Owing to good practices for municipal services and infrastructure, Konya is known as a well-planned city in Turkey. Between the years 1963-1969 is particularly important for the development of municipal organization in Konya. During this period, Ahmet Hilmi Nalçacı was the mayor, important decisions were made for the city and its future. In this context, the aim of this study is to investigate Ahmet Hilmi Nalçacı's life, his executive personality and the projects he realized or pioneered. The most important finding of the study is that the municipal organization of Ahmet Hilmi Nalcacı was matched with the principles of good management, such as governance and ethical leadership.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=aEzj_IdWAsjiSAfK3qwrBmW77FBicL6nz_ZfRblfewsMxMyW5SEjwy1VP--IIcBv
https://hdl.handle.net/20.500.13091/399
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
602012.pdf14.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

114
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

36
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.