Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/390
Title: Kadınhanı geleneksel konut mimarisi
Other Titles: Kadinhani traditional house architecture
Authors: Eroğlu, Bahtiyar
Çıray, Gülsen
Keywords: Mimarlık
Architecture
Geleneksel konut mimarisi
Traditional house architecture
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: İnsan yaşamının en önemli ve bir o kadar da özel mekanı olarak değerlendirilen mimari yapılar; içerisinde yüzlerce yılın birikimini, sosyal yaşanmışlıklarını, dönemlerin ekonomik ve teknolojik gelişimlerine ait izleri barındırmaktadır. Bu yönüyle tarihi bir birikime sahip olan bu eşsiz değerler, insanlığın nereden geldiğini, ne tür değişimler yaşadığını ve ileride de ne tür oluşumlara maruz kalacağı hakkında bilgiler vermektedir. Her coğrafya, iklim ve kültür kendine göre bir mimari anlayış ortaya koymaktadır. Yedi bölümden oluşan bu tezde Kadınhanı'nın sivil mimarisi araştırılmıştır. Giriş bölümünde çalışmanın amaç ve kapsamı anlatılarak, tezin hangi materyal ve yöntem kullanılarak oluşturulduğu anlatılmıştır. İkinci bölümde geleneksel Türk Evinden, üçünde bölümde ise Kadınhanı'nın genel özelliklerinden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde Kadınhanı'nda öne çıkan sekiz adet özgün evin mimari özellikleri incelenmiştir. Beşinci bölümde ise girilemeyen veya teknik ölçüsü alınamayan örneklere yer verilmiştir. Altıncı bölümde incelenen evler doğrultusunda geleneksel Kadınhanı evlerinin mimari özellikleri plan, cephe, süsleme özellikleri ile yapım malzemesi ve tekniği bakımından değerlendirilmiştir. Yedinci bölümde ise bu değerlendirmeler ışığında sonuç ve öneriler sunulmuştur.
Architectural structures that are assessed the most important and special venues of human life include accumulation of hundreds years, social life experiences, traces on economical and technological developments of their periods. Therefore, those unique structures have historical accumulation; they provide information on where humanity comes from and what kind of changes lived and what kind of compositions will be exposed in future. Each geography, climate and culture set forts their special architectural understanding. In this thesis, which consists of seven chapters, the civil architecture of Kadınhanı was investigated. In the introductory part, the purpose and scope of the study is explained and the material and method which the thesis is formed is explained. In the second part, the traditional Turkish House is mentioned and in the third part, the general characteristics of Kadınhanı are mentioned. In the fourth section, the architectural features of the eight original houses in Kadınhanı are examined. In the fifth section, the samples that cannot be entered or whose technical measurements cannot be taken are given. In the sixth section, the architectural features of traditional Kadınhanı houses were evaluated in terms of plan, facade, decoration features, construction materials and techniques. In the seventh section, conclusions and recommendations are presented in the light of these evaluations.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwKkHCX0NxiO6h-J3ykpxLhnYp8fNp8dteR_-t8J3W3Wa
https://hdl.handle.net/20.500.13091/390
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
584276.pdf33.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

14
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.