Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/387
Title: Artırılmış gerçeklik teknolojisinin temel elektrik devreleri üzerinde uygulanması
Other Titles: Application of augmented reality technology on basic electrical circuits
Authors: Güneş, Salih
Çınar, Ömer Emin
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında, son yıllarda bilişim teknolojileri alanında oldukça dikkat çeken Artırılmış Gerçeklik teknolojisi temel elektrik devreleri üzerinde uygulanmış ve ARKTUNApp adında bir artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirilmiştir. Bu teknolojinin askeri uygulamalardan tıbbi simülasyonlara kadar geniş bir yelpazede uygulanabildiği bilinirken, eğitim alanındaki uygulamaları da büyük bir yaygınlık kazanmaktadır. Bu kapsamda meslek lisesi ya da üniversitede teknik dallarda, mühendislik ve teknoloji fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler hedeflenmiştir. Özellikle mühendislik öğrencilerinin gördüğü Elektroteknik ve Devre Analizi gibi mesleki dersler kapsamında öğretilen temel devreleri (kısa devre, açık devre, seri bağlı dirençlerin olduğu devre, paralel bağlı dirençlerin olduğu devre, RLC devresi, diyot ve LED devresi, çevre akımları metodu ile çözülmüş bir devre ve düğüm gerilimleri metodu ile çözülmüş bir devre) içeren bir kitapçık oluşturulmuştur. Bu kitapçık üzerinde iki farklı QR kod mevcuttur: Birincisi uygulamanın indirilebileceği bir linke yönlendirme yaparken, ikincisi de iki boyutlu devrelerin yanında bulunan QR kodlardır. İlk QR kod akıllı cihazla okutulup ve uygulama indirilip açıldıktan sonra, bu kitapçık üzerindeki iki boyutlu devrelerin yanında bulunan QR kodlar okutulduğunda yukarıda bahsi geçen devreler üç boyutlu olarak görüntülenebilecek ve somut bir şekilde gözlemlenebilecektir. Geliştirilen uygulama, tanılama tabanlı bir artırılmış gerçeklik uygulamasıdır. Uygulamanın hayata geçirilebilmesi için Unity3D plaformu ve Vuforia Artırılmış Gerçeklik SDK'si kullanılmıştır. Unity3D, geliştirilen uygulamaların Android, Windows ve iOS gibi çeşitli işletim sistemlerinde çalışmasına imkân vermektedir. Unity3D platformu bünyesinde UnityScript (Javascript), C# ve Boo gibi 3 farklı programlama dili kullanılabilir. Tez kapsamında gerçekleştirilen uygulama, Android (minimum 7.0 sürümü) işletim sistemine sahip akıllı cihazlar için C# programlama dili ile geliştirilmiştir. Devre elemanları ve devrelerin düzenlenmesinde 3DS Max programı kullanılmıştır. Uygulamada bir menü bulunmakta ve kullanıcı istediği devreye geçiş yapabilmektedir. Sonuç olarak teorik anlatımda soyut kalabilecek birtakım terimlerin ve kavramların daha somut bir şekilde öğrenciye aktarılabilmesi bu uygulama vasıtasıyla sağlanmıştır. Tez kapsamında gerçekleştirilen AG uygulamasının sonuçları, bir değerlendirme enstrümanı olan anket metodu ile değerlendirilmiştir.
In this thesis, Augmented Reality technology, which has attracted considerable attention in the field of information technologies in recent years, has been applied on basic electrical circuits and an augmented reality application called ARKTUNApp has been developed. While this technology is known to be applied in a wide range from military applications to medical simulations, its applications in the field of education are also becoming widespread. In this context, students studying in technical branches, engineering and technology faculties in vocational high schools or universities are targeted. A booklet containing basic circuits (short circuit, open circuit, circuit with series-connected resistors, circuit with parallel-connected resistors, RLC circuit, diode and LED circuit, environmental currents method and node voltage method) has been created especially within the scope of vocational courses such as Electrotechnics, Electronics and Circuit Analysis, which engineering students see. There are two different QR codes on this booklet: The first one directs to a link where the application can be downloaded, and the second one is the QR codes located next to the two-dimensional circuits. After the first QR code is scanned with the smart device and the application is downloaded and opened, when the QR codes located next to the two-dimensional circuits on this booklet are scanned, the aforementioned circuits can be viewed in three dimensions and concretely observed. The developed application is a diagnostic-based augmented reality application. Unity3D platform and Vuforia Augmented Reality SDK were used to implement the application. Unity3D allows applications developed to run on various operating systems such as Android, Windows and iOS. Three different programming languages such as UnityScript (Javascript), C# and Boo can be used within the scope of Unity3D. The application carried out within the scope of the thesis was developed with C# programming language for smart devices with Android operating system (minimum 7.0 version). 3DS Max was used in the arrangement of circuit components and circuits. There is a menu in the application and the user can switch to the desired circuit. As a result, it is ensured that some terms and concepts that can remain abstract in theoretical expression are conveyed to the student in a more concrete way. The results of the AG application developed within the scope of this thesis were analyzed by the survey method that is an instrument of assessment.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1CHwTHKyzQCWkjL9GLQDCHs4x2mRmZxCOHcP6vujwa8T
https://hdl.handle.net/20.500.13091/387
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
642750.pdf4.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

336
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

290
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.