Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3868
Title: Ermenek çayı üzerinde pompaj depolamalı hidroelektrik santral sistemlerinin uygulanabilirliğinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the applicability of hydroelectric power plant systems with pumpage storage on Ermenek river
Authors: Pınarkara, Büşra
Advisors: Onüçyıldız, Mustafa
Keywords: Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral
PDHES
Enerji Depolama
Yenilenebilir Enerji
Pumped Storage Hydroelectric Power Plant
PDHES
Energy Storage
Renewable Energy
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Sürekli olarak artan nüfus, yaşam şartlarındaki yükseliş endüstrinin sürekli büyümesi ve gelişimini zorunlu kılmaktadır. Ülke ekonomileri de bunlara bağlı olarak büyüme göstermektedir. Ekonomik büyüme, yanında nüfusun yaşam şartlarında yükseliş ve bu isteklerin devam edebilmesi enerjinin yeterli, güvenilir bir şekilde temininin yanında düşük maliyetle sağlanmasını da zorunlu hale getirmektedir. Dünyada enerji ihtiyacı artarken enerji kaynaklarının özellikle fosil yakıtların azalması ve bu kaynakların ülkeler arasında eşit olarak dağılmaması, ülkeleri enerji konusunda bağımlı duruma getirmektedir. Bu sebeple ülkeler ellerinde bulunan kaynakların ekonomik olup olmamasına bakmadan enerji üretmek zorunda kalmaktadır. Türkiye'de bu amaçla sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vermektedir. Türkiye'de özellikle rüzgâr, güneş santralleri ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve optimum kullanımlarının sağlanabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Ancak yenilenebilir enerjinin kesintili yapısı, enerji tüketiminin günün çeşitli saatleri arasında farklılık göstermesi enerji depolamanın önemi ve gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Enerjide pik talebin karşılanmasında ülke kaynaklarının yetersiz kalması durumunda pompaj depolamalı hidroelektrik santrallere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu santraller güç talebinin düşük olduğu zamanlarda suyu yüksekte bir haznede depolamak ve bu şekilde biriktirilen sudan pik zamanlarda hidroelektrik enerji elde etmek amacıyla planlanmaktadır. Bu tez çalışması, ülkemizin 17 nolu su toplama havzası olan Doğu Akdeniz Havzası'nın temel su kaynaklarından Ermenek Çayı üzerinde, yenilenebilir enerji sistemleri arasında yer alan, uzun yıllardır dünyada pik saatlerdeki enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılan pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerin (PDHES) uygulanabilirliğini araştırmak amacıyla gerçekleştirilecektir. Muhtemel bir PDHES'in teknik özellikleri, konumu, yaklaşık maliyeti ve modeli gibi pek çok sorunun cevaplanması hedeflenmektedir.
The constantly increasing population and the rise in living conditions necessitate the continuous growth and development of the industry. The economies of the countries also show growth depending on these. Economic growth, as well as the increase in the living conditions of the population and the continuation of these demands, make it necessary to provide energy in an adequate and reliable way as well as at low cost. While the world's energy needs are increasing, the decrease in energy resources, especially fossil fuels, and the unequal distribution of these resources among countries make countries dependent on energy. For this reason, countries have to produce energy regardless of whether the resources they have are economical or not. For this purpose, Turkey attaches importance to the renewable energy resources it has. In Turkey, studies are carried out to develop wind, solar power plants and other renewable energy sources and to ensure their optimum use. However, the discontinuous nature of renewable energy and the fact that energy consumption differs between various hours of the day bring the importance and necessity of energy storage. In case the country's resources are insufficient to meet the peak demand in energy, pumped storage hydroelectric power plants are needed. These power plants are planned to store water in a high reservoir when the power demand is low and to obtain hydroelectric energy from the water accumulated in this way at peak times. The aim of this thesis is to investigate the applicability of pumped storage hydroelectric power plants (PDHES), which is among the renewable energy systems and has been used for many years to meet the energy needs of the world at peak hours, on the Ermenek Stream, one of the main water resources of the Eastern Mediterranean Basin, which is the 17th catchment basin of our country. will be carried out. It is aimed to answer many questions such as the technical features, location, approximate cost and model of a possible PDHES.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCC7EFr9pze-Jd8E4rRKuSbQcBCA7T510wx-ize64Piy3
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3868
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
749725.pdf4.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

244
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

100
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.