Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3867
Title: Konya ili, Organize Sanayi Bölgesi zeminlerin dinamik davranışının eşdeğer ve doğrusal olmayan analiz yöntemleri ile incelenmesi
Other Titles: Investigation of the dynamic behavior of soils in Konya province, Organized Industrial Region with equivalent and nonlinear analysis methods
Authors: Yıldız, Fatih
Advisors: Demiröz, Atila
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Sismik olarak aktif bölgelerde, dünyanın oluşumundan beri yerkabuğundaki kırılmalar neticesinde aniden meydana çıkan titreşim dalgaları ile depremler oluşmaktadır. Depremlerin etkisinde zeminlerin göstereceği davranışların önceden tahmin edilebilmesi ve belirlenmesi yapıların tasarımında büyük önem arz etmektedir. Bizim ülkemiz de depremler açısından aktif bir ülke olarak nitelendirilmektedir. Bilindiği üzere zeminler, üzerlerine etkiyen belli frekanslardaki sismik dalgaları sönümlendirerek etkisini azaltabilmekteyken bazı frekansları da büyütücü etkilere sahip olabilmektedir. Bundan kaynaklı olarak da zeminlerin dinamik davranışlarının mutlaka analizler ile belirlenmesi gerekmektedir. Tez çalışması kapsamında; Konya İli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan farklı konumlardaki beş bölge belirlenmiş ve her bir bölge için 10'ar adet olmak üzere toplam 50 adet sondaj kuyusu seçilmiştir. Analizlerde kullanılacak olan veriler bölgeden temin edilmiş ve temsil edilmiş zemin profilleri oluşturulmuştur. Elde edilen zemin profilleri DEEPSOIL ve EERA (Equivalent-linear Earhquake site Response Analyses) programları kullanılarak eşdeğer lineer ve nonlineer olarak analiz edilmiştir. Beş bölgede yapılan analizler neticesinde elde edilen maksimum yüzey ivmeleri, spektral ivmeler, zemin büyütmeleri gibi değerler karşılaştırmalı olarak detaylıca irdelenmiştir.
In seismically active regions, earthquakes occur with sudden vibration waves as a result of fractures in the earth's crust since the formation of the Earth. Predicting and determining the behavior of soils under the influence of earthquakes is of great importance in the design of structures. Our country is also characterized as an active country in terms of earthquakes. As it is known, soils can reduce their effect by dampening seismic waves at certain frequencies acting on them, while some frequencies can have amplifying effects. Therefore, the dynamic behavior of soils must be determined through analysis. Within the scope of the thesis; two regions in different locations in Konya Organized Industrial Zone were determined and a total of 10 drilling wells were selected, 5 for each region. The data to be used in the analyzes were obtained from the region and soil profiles were created for each well. The obtained soil profiles were analyzed as equivalent linear and nonlinear through DEEPSOIL and EERA (Equivalent-linear Earthquake site Response Analyzes) programs. The obtained results were analyzed by creating tables. Values such as maximum surface accelerations, spectral accelerations, ground amplifications obtained as a result of the analyzes made in each region have been examined in detail in comparison.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCEMVbdaBZbmohKBnH8jjUTaqSsthA6fVRgpPQl86EPZy
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3867
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
748084.pdf20.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on May 20, 2024

Download(s)

24
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.