Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3857
Title: Kartografik ve jeodezik hesaplama amaçlı web tabanlı yazılım kütüphanesi geliştirme
Other Titles: Development of web-based software library for cartographic-geodetic calculations
Authors: Bildirici, İbrahim Öztuğ
Vural, Umut
Keywords: Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Web tabanlı programlama başlığı altında genel trendlerden bahsetmek mümkündür. Bu trendler masaüstü uygulamalardan Web tabanlı uygulamalara geçiş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Web ortamında temel mesleki hesaplamaları yapan ve Kartolib olarak isimlendirilen bir yazılım kütüphanesi geliştirilmiştir. Kütüphane, açık kaynak kodlu harita kütüphanelerinden biri olan Leaflet ile uyumlu tasarlanarak çevrimiçi harita ile çalışabilir duruma getirilmiştir. Kütüphane Web programlamada yaygın kullanımı olan JavaScript dili kullanılarak geliştirilmiştir. Kütüphane içerisinde kütüphane işleyişine ve temel hesaplamalara yönelik değişken ve fonksiyonlar yer almaktadır. Temel hesaplamalara; küre ve elipsoit yüzeyinde 1. ve 2. temel ödev çözümü, küre ve elipsoit yüzeyinde alan hesabı, coğrafi-kartezyen/kartezyen-coğrafi koordinat dönüşümü, Coğrafi-Gauss Krüger/Gauss Krüger-Coğrafi koordinat dönüşümü örnek olarak verilebilir. Kütüphanenin Web tabanlı kartografya-jeodezi konularında programlama yapacak kişilere önemli bir alt yapı oluşturacağı düşünülmektedir. Bu nedenle kütüphane içerisinde yer alan fonksiyon ve objeler kullanım örnekleri ile ele alınmıştır. Bu sayede kütüphane mini bir API formuna ulaşmıştır. Çalışma tasarlanan örnek uygulamaların Web ortamında test edilmesiyle tamamlanmıştır.
It's possible to talk about general trends under the title of Web-based programming. These trends indicate a shift away from desktop applications and toward Web-based applications. In this study, a software library called Kartolib was developed to perform basic professional calculations in the Web environment. The library was created to work with online maps and is compatible with Leaflet, one of the open source mapping libraries. The library is developed with JavaScript. The library contains variables and functions for library operation and basic calculations. Basic calculations; direct and indirect fundamental calculation solutions on the sphere and ellipsoid surfaces, surface area calculation on the sphere and ellipsoid, cartesian-geographic/geographic-cartesian transformation, Geographical-Gauss Krüger/Gauss Krüger-Geographic coordinate transformation. The library is expected to provide an important infrastructure for those who will program on Web-based cartography-geodesy. As a result, the library's functions and objects are discussed with usage examples. In this way, the library has evolved into a mini API. The research was completed by testing the designed sample applications on the Web.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kIrIdtdJ31bRgjb6fHvMUXbVJjIMYf9300KDopX4vmlYHwQO5Ff33JhbzcaoTik_
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3857
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Sep 18, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.