Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3836
Title: Kritik üstü ve kritik altı koşullarda PAH oksidasyonu
Other Titles: PAH oxidation at supercritical and subcritical conditions
Authors: Argun, Mehmet Emin
İzzo, Abdulaziz
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Hızlı nüfus artışı ve endüstrileşmenin sebep olduğu en büyük sorunlardan biri su kirlenmesidir. Küresel çapta temiz ve içilebilir sular azalırken, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) gibi organik maddelerin atıkulardaki konsantrasyonu her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada öncelikli kirletici olarak sınıflandırılan floranten ve benzo(a)pirenin süper kritik su oksidasyonu (SKSO) ile yüksek organik yük varlığında giderim verimleri ve reaksiyon ortamında PAH oluşma durumları araştırılmıştır. SKSO deneyleri; sabit basınçta (22.5 MPa), sıcaklık 300°C ile 450°C, reaksiyon süresi 5 ile 15 dk ve oksidan oranı (DOD) 0.5 ile 2 aralığında değiştirilerek gerçekleştirilmiştir. Numunelerin spesifik PAH konsantrasyonları ve diğer organik bileşiklerin nitel (kalitatif) analizi gaz kromatografisi-kütle spektrofotometresi (GC-MS) cihazı ile gerçekleştirildi. Numunelerin kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) açısından giderim verimleri incelendi ve istatistiksel olarak ANOVA analizleri yapıldı. KOİ giderim verimlerinin en düşüğü %46 (22.5 MPa, 375 °C, 10 dk ve DOD 1.25) iken, en yükseği ise %93 (22.5 MPa, 450 °C, 10 dk ve DOD 0.5) olarak tespit edildi. KOİ giderim verimini etkileyen en önemli değişkeninin DOD olduğu görüldü. PAH giderim verilerimleri ise, floranten ve benzo(a)piren için %99.9 ve %100 olarak tespit edildi.
One of the biggest problems caused by rapid population growth and industrialization is water pollution. While clean and potable water is decreasing globally, the concentration of organic substances such as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in wastewater is increasing day by day. In this study, the removal efficiencies of fluoranthene and benzo(a)pyrene, which are classified as priority pollutants, in high organic load by supercritical water oxidation (SCWO) and PAH formation were investigated. SCWO experimental conditions were realized using constant pressure (22.5 MPa), the temperature was between 300 °C and 450 °C, the time was between 5 and 15 minutes, and the oxidant ratio (DOD) was between 0.5 and 2. The specific PAH concentrations of the samples and the qualitative analysis of other organic compounds were performed by gas chromatography-mass spectrophotometry (GC-MS). The removal efficiencies of the samples in terms of chemical oxygen demand (COD) were examined and statistical ANOVA analyzes were performed. The lowest COD removal efficiencies were found to be 46% (22.5 MPa, 375 °C, 10 min, and DOD 1.25), and the highest was 93% (22.5 MPa, 450 °C, 10 min, and DOD 0.5). The most influential variable on the COD removal efficiency was observed as DOD. PAH removal data were determined as 99.9% and 100% for fluoranthene and benzo(a)pyrene.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCDFEMOmAJ88c0nKbiBAgaksBv1uobJ4N10tQbd5cgzUp
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3836
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
745472.pdf2.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

8
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.