Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/370
Title: Lokal jeoit belirlemede kullanılan çeşitli enterpolasyon yöntemlerinin farklı alanlardaki uygulamalarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of several interpolation method used to determine the local geoid application in the different geodetic networks
Authors: Tuşat, Ekrem
Çiftçi, Murat
Keywords: Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: GNSS ile ortometrik yükseklik belirleme ancak jeoit yüksekliğinin bilinmesiyle mümkün olmaktadır. Dolayısıyla GNSS ölçmelerine dayalı olarak ortometrik yükseklik belirlemedeki doğruluk, elipsoidal yüksekliğin ve jeoit yüksekliğinin doğruluğuna bağlıdır. Yüksek çözünürlüklü ve doğruluklu bir jeoit modelinin, sadece jeodezi değil diğer mühendislik branşları için de pratik önemi vardır. Lokal jeoit belirlemede kullanılan yöntemlerden GNSS/Nivelman tekniğinin uygulanmasında çeşitli enterpolasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Farklı ağ yapılarına sahip alanlarda hangi enterpolasyon yönteminin kullanılacağının belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, Burdur ve Haymana'da yer alan birisi santral şebeke diğeri zincir şebeke şeklinde iki uygulama sahası seçilmiştir. Çalışma bölgesinde nokta yoğunluğu ve jeodezik ağ yapılarının farklı olmasının sonuçlara etkisini değerlendirmek amacı ile her iki ağda da dayanak nokta sayısı değiştirilerek hesaplamalar için 4 farklı jeodezik ağ tasarlanmıştır. Bu 4 jeodezik ağ için polinomlarla enterpolasyon, Kriging (ordinary, blok) enterpolasyon yöntemi ve bulanık mantık (Fuzzy) ile jeoit ondülasyonları hesaplanarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.
The determination of orthometric height by GNSS is only possible by knowing the geoid height. Therefore, the accuracy in determining the orthometric height based on GNSS measurements depends on the accuracy of the ellipsoidal height and the geoid height. A high resolution and accurate geoid model has practical importance not only for geodesy but also for other engineering branches. Various interpolation methods are used in the application of GNSS / Leveling technique which is one of the methods used for local geoid determination. It is important to determine which interpolation method to use in areas with different network structures. In this study, two application areas in Burdur and Haymana, one of which is a central network and the other is a chain network. In order to evaluate the effect of point density and different geodetic network structures on the results, 4 different geodetic networks were designed for calculations by changing the number of reference points in both networks. For these 4 geodetic networks, interpolation with polynomials, Kriging (ordinary, block) interpolation method and fuzzy logic and geoid undulations were calculated and the results were compared.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmQKSmY__7IMV1AV49-Gv1tIuyMLzpdoKZCHI7jqRATG0
https://hdl.handle.net/20.500.13091/370
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
570229.pdf3.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

196
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

302
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.