Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/354
Title: Sinerjik darbeli akım üreteçli gazaltı kaynak makinalarında farklı kaynak parametreleri ile elde edilen kaynaklı bağlantıların mikroyapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Effect of different welding parameters on weld bead geometry and mechanical properties of synergic controlled mig/mag welding
Authors: Acarer, Mustafa
Ceran, Yavuz Selim
Keywords: Metalurji Mühendisliği
Metallurgical Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüz sanayisinde sinerjik kontrollü gazaltı kaynak makinaları oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu makinalar; otomotiv, inşaat, beyaz eşya olmak üzere hemen hemen bütün sektörlerde yer almıştır. Üretimde verimlilik ve istenilen kalite standartlarının yakalanması için özellikle kaynaklı üretim sırasında hız, nüfuziyet ve kaynak dikişinin kalitesinin artması büyük önem arz etmektedir. Yüksek tel besleme hızı yakalayabilmek amacıyla yüksek amperlerde metal transferi gerçekleştirilmesi gerekir. Bu durum yüksek ısı girdisine neden olduğu için bazı malzemeler için belirli kalınlıkların altında kısıtlayıcı bir faktör oluşturur. Metal transfer yöntemlerini anlayabilmek ve hangi parametrelerde optimum mekanik özellikler yakalandığını tespit etmek sinerjik kontrollü gazaltı kaynak makinalarında önem ihtiva eder. Sinerjik kontrollü Gazaltı kaynak makinalarının parametrelerindeki değişiklikler ile elde edilen kaynak dikişlerinin geometrisi ve mekanik özelliklerinin mukayesesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, farklı ark boyları ve farklı voltajlarda elde edilen kaynaklı bağlantıların makro yapı ve mekanik özellikleri karakterize edilmiştir. Yapılan makro incelemelerde ark boyunun artması ile ergiyik bölgenin genişliğinin ve yüksekliğinin arttığını ve kaynak voltajının değiştirilmesiyle de yine ergiyik bölgenin genişliğinin arttığı ve yanma oluklarının oluştuğu gözlenmiştir. ITAB olarak adlandırılan ısı tesiri altında kalan bölgenin ark boyu ve kaynak voltajına göre değiştiği görülmüştür. Voltajın artması ile birlikte nüfuziyette artış aynı zamanda kaynak dikişi geometrisinin değiştiği göze çarpmıştır. Ark boyu arttıkça kaynak işlemi sırasında sıçramaların arttığı gözlemlenmiştir. Sertlik incelemelerinde kaynak dikişi çizgisine yakın bölgelerdeki sertlik değerlerinin esas metalin sertlik değerlerinden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çekme testi sonuçları mekanik özelliklerinin seçilen voltaj ve ark uzunluğu parametrelerine göre değişmediğini göstermiştir. Charpy V-çentik darbe deneylerinde oda sıcaklığında ortalama 26 Joule darbe enerjisi tespit edilen numuneler sünek kırılma göstermiştir.
In today's industry, synergistic controlled MIG/MAG welding machines are widely used. These machines using; automotive, construction, white goods, almost all sectors. In order to achieve efficiency in production and the desired quality standards, it is of great importance to increase the speed, penetration and quality of the welded seam especially during welded production.Increasing the speed, penetration and quality of the weld seam is of great importance, especially during welded production, in order to achieve production efficiency and desired quality standards. In order to achieve a high wire feed rate, metal transfer must be performed at high amps. This creates a limiting factor below certain thicknesses for some materials as it causes high heat input. Understanding the metal transfer methods and determining which parameters have optimum mechanical properties are important in synergistic controlled gas welding machines. The subject of this study is to compare the geometry and mechanical properties of the welded seams with the changes in the parameters of the synergistic controlled arc welding machines. In this study, macro structure and mechanical properties of welded joints obtained at different arc lengths and different voltages were characterized. In the macro investigations, it was observed that the width and height of the melt region increased with the increase of the arc length and that the width of the melt region increased and the combustion grooves formed by changing the welding voltage. It was found that the area under the influence of heat called HAZ (Heat Affected Zone) changed according to arc length and welding voltage. As the voltage increases, the increase in penetration also changes the weld seam geometry. As the arc length increases, it is observed that the spatter increases during the welding process. In the hardness studies, it was found that the hardness values near the weld seam line were higher than the hardness values of the base metal. The tensile test results showed that the mechanical properties did not change according to the selected voltage and arc length parameters. In the Charpy V-notch impact tests, it was found that the samples with an average of 26 Joule impact energy at room temperature were in the ductile fracture zone.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwPWq1atAtmSSgygGmp2iYsVcSXw-cZ3rnWn9jaR0R4zb
https://hdl.handle.net/20.500.13091/354
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
589747.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

460
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

98
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.