Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3529
Title: Güneş enerji santrallerinin simülasyon ile üretim verilerinin karşılaştırılması ve analizi
Other Titles: Comparison and analysis of solar power plants with simulation andgeneration data
Authors: Terzioğlu, Hakan
Arslan, Murat
Keywords: Enerji
Energy
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Güneş enerjisi son yıllarda kullanımı en fazla artış gösteren yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi haline gelmiştir. Panel içerisinde bulunan hücre maliyetlerin düşmesi, kurulum kolaylığı, panel teknolojilerinin sürekli geliştirilerek verimliliğin artması, m² başına panel güçlerinin artması, devlet teşvikleri ve üretilen enerjinin alım garantisi gibi olumlu gelişmeler yatırımcıların elektrik ihtiyaçlarını karşılamasında güneş enerjisini tercih etmesini sağlamıştır. Enerji Bakanlığı yenilenebilir enerji kullanım oranının yükseltilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda da çeşitli mekanizmalarla yenilenebilir enerji yatırımlarının arttırılması istenmektedir. Enerji yatırımlarının artması ile yatırımların fizibilitesi daha önemli hale gelmiştir. Yatırımcılar, yatırımlarını yapmadan önce hangi bölgeye kurulum yapması durumunda sistem veriminin yüksek olacağı, yıllık enerji üretimlerini, amortisman süresini, sistemdeki kayıplarını ve nakit akışlarını görmek istemektedir. Yatırımcının bu talepleri Pvsyst, Pvsol, PVGIS vb. programlar aracılığıyla karşılanabilmektedir. Bu tez çalışmasında Uşak ve Kayseri'de yer alan ikisi çatı biri arazi olmak üzere üç farklı güneş enerjisi santralleri Pvsyst, Pvsol ve PVGIS simülasyon programları ile simüle edilerek, elde edilen simülasyon verileri, gerçekleşen değerler ile kıyaslanarak yazılımların doğruluk oranları karşılaştırılmıştır. Simülasyon çalışmaların sonuçları incelendiğinde aynı simülasyon programında farklı veritabanları kullanılarak gerçekleştirilen simülasyon çalışmalarında birbirine yakın sonuçlar elde edilmiştir. Gerçekleşen ve simülasyon çalışmaları sonucu elde edilen santral sistem performans oranları karşılaştırıldığında gerçek değerlere en yakın sonuçlar %3,83 hata payıyla Pvsyst simülasyon programında Meteonorm veritabanı kullanılarak yapılan simülasyon sonucunda elde edilmiştir. Aynı veritabanı kullanılarak Pvsol simülasyon programı ile yapılan simülasyon çalışmaları incelendiğinde hata payının %4,84 olduğu, gerçek değerlere en uzak sonuçların ise Pvgıs simülasyon programıyla yapılan simülasyon çalışmaları ile elde edildiği görülmüştür.
Solar energy has become one of the most increasing renewable energy sources in recent years. Positive developments such as the decrease in cell costs in the panel, ease of installation, increase in efficiency by continuous improvement of panel technologies, increase in panel power per m², government incentives and purchase guarantee of the produced energy have made investors prefer solar energy to meet their electricity needs. The Ministry of Energy aimed to increase the rate of renewable energy use. In line with this goal, it is desired to increase renewable energy investments through various mechanisms. With the increase in energy investments, the feasibility of investments has become more important. Before making their investments, investors want to see in which region the system efficiency will be high, annual energy production, amortization period, losses in the system and cash flows. These demands of the investor are Pvsyst, Pvsol, PVGIS etc. available through the programmes. In this thesis, three different solar power plants, two of which are rooftop and one of the land, in Uşak and Kayseri were simulated with Pvsyst, Pvsol and PVGIS simulation programs, and the simulation data obtained were compared with the actual values and the accuracy rates of the software were compared. When the results of the simulation studies were examined, the results were close to each other in the simulation studies carried out using different databases in the same simulation program. When the power plant performance ratios realized and obtained as a result of simulation studies are compared, the closest results to the real values were obtained as a result of the simulation made using the Meteonorm database in the Pvsyst simulation program with an error margin of 3.83%. When the simulation studies made with the Pvsol simulation program using the same database were examined, it was seen that the margin of error was 4.84%, and the results that were farthest from the real values were obtained with the simulation studies performed with the PvGIS simulation program.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYV1j_jCaBfP-ALqyUUr8HQwjxqRFz5PxmzmlJ5ZP95DC
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3529
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
754855.pdf17.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

424
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

80
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.