Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3380
Title: Ni-FeNi3-Fe3O4 METALİK NANOALAŞIMLARIN HİDROTERMAL YÖNTEMLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
Authors: Ataş, Mehmet Şahin
Altıntaş Yıldırım, Özlem
Keywords: Metalik nanoalaşımlar
Hidrotermal metot
FeNi3
Nanoparçacıklar
Issue Date: 2022
Abstract: Bu çalışmada, Ni-FeNi3-Fe3O4 metalik nanoalaşımlar hidrotermal yöntem kullanılarak 180 °C’de 2 saatte başarılı bir şekilde sentezlenmiştir. Sentezi gerçekleştirilen metalik nanoalaşımların yapısal ve morfolojik özellikleri X-ışını Kırınımı (XRD), Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrofotometresi (FTIR) ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılarak karakterize edilmiştir. X-ışını Kırınım metodu sonucu elde edilen kırınım desenleri incelendiğinde yüksek şiddetli piklerin kübik kristal yapıdaki FeNi3 ve metalik Ni’e ait olduğu belirlenmiştir. Daha düşük şiddette elde edilen piklerin ise Fe3O4 yapısına ait olduğu gösterilmiştir. FTIR analizi sonucu 455,2 ve 570,9 cm-1’de elde edilen piklerin sırasıyla Fe-Ni ve Fe-O bağlarına ait karakteristik pik olduğu gösterilmiştir. SEM-EDS analizlerinden ise sentezlenen metalik nanoalaşımlar ortalama yarıçapı 3,51 μm olan küresel parçacıkların metalik Ni fazı olduğu ve yüzeylerin bir miktar FeNi3 nanoparçacıkları ile kaplandığı görülmüştür. Ortalama yarıçapı 63,33 nm olan düzensiz şekilli nanoparçacıkların ise Fe3O4 ile birlikte FeNi3 yapısında olduğu belirlenmiştir.
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.1148331
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1143479
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3380
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Tez Dışı Yayınlar Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.1148331-2555606.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

114
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

52
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.