Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/308
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKoçer, Hasan Erdinç-
dc.contributor.authorÇakar, Onur-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:24:00Z-
dc.date.available2021-12-13T10:24:00Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmSuKgPbZNO6MZYreAmgGSSyr_r5WynKLxzaA1RSAPQ7T-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/308-
dc.description.abstractTıbbi görüntüleme sistemleri görüntü işlemenin en çok kullanıldığı alanların başında gelmektedir. Görüntü işleme teknikleri sayesinde hastalıkların tanı ve tedavi aşamaları daha kolay bir şekilde çözüme kavuşmaktadır. Gözün retina bölgesine yönelik olarak da bilgisayar destekli teşhis ve tanı sistemleri yapılmaya çalışılmaktadır. Retina bölgesinde yer alan katmanlar Optik Kohorens Tomografi (OKT) yöntemi ile görüntülenerek bir göz uzmanı tarafından kalınlık ölçümü yapılmakta ve anomaliler tespit edilmektedir. Bu işlemde uzman doktor ekran üzerinde makula bölgesindeki koroid katmanı sınır çizgilerini temel alarak katman kalınlığını manuel olarak ölçmektedir. Bu işlem zahmetlidir ve hata payına açıktır. Bu tez çalışmasında, görüntü işleme yöntemleri kullanılarak gözün arka kısmında yer alan makula bölgesindeki koroid katmanının yapısal bozukluk ve hastalık teşhisi için gerekli kalınlıkların ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla OKT cihazı kullanılarak 15 kişiden alınan 30 adet (sağ ve sol göz) renkli görüntü üzerinde sırasıyla filtreleme, iyileştirme, referans nokta bulma, kenar bulma, segmentasyon ve ölçme işlemleri yapılmıştır. Tez kapsamında geliştirilen yazılım, gelen görüntü üzerinde otomatik olarak, sklera, retina pigment epiteli ve koroid kenarlarını çizer ayrıca istenen aralıkta fovea çukuru merkez olacak şekilde, foveanın sağ ve sol taraflarına belirlenen aralıklarla dikmeleri çizer, uzunluk ölçümlerini ve alan hesabını yapar. Hesaplanan ölçüm değerleri uzmanın ölçümleri ile karşılaştırılmış ve oldukça yüksek başarı elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractMedical imaging systems are among the fields where image processing is used at the highest level. With the help of image processing techniques, the diagnosis and treatment steps of diseases are resolved more easily. Efforts have been made to develop computer-assisted diagnosis systems for the retina area of the eye. In this thesis study, the purpose was to determine the required thickness of the choroid layer which is located in the macula in the venous part of the retina to diagnose the structural deficiencies and diseases by using image processing techniques. For this purpose, Optical Coherence Tomography (OCT) Device was used; and filtering, enhancing, referral point detection, edge detection, segmentation and measurement processes were made on 30 (right and left eyes) color images taken from 15 participants. The software developed within the scope of the thesis automatically draws the sclera, retinal pigment epithelium and choroid edges on the incoming image and also draws the struts at the specified intervals on the right and left sides of the fovea in such a way that the fovea pit is the center of the desired interval, and makes the length measurements and area calculation. The measurement values that were computed were compared with the measurements of specialists and very high success rates were obtained.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolen_US
dc.subjectComputer Engineering and Computer Science and Controlen_US
dc.subjectBilgisayar destekli yazılımen_US
dc.subjectComputer aided softwareen_US
dc.subjectBiyomedikal mühendisliğien_US
dc.subjectBiomedical engineeringen_US
dc.subjectSayısal görüntü işlemeen_US
dc.subjectDigital image processingen_US
dc.titleRetina görüntülerinde koroid kalınlıklarının görüntü işleme teknikleri kullanılarak ölçülmesien_US
dc.title.alternativeMeasurement of choroidal thickness on retina images by using image processing techniquesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage52en_US
dc.institutionauthorÇakar, Onur-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid570986en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
570986.pdf3.07 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

276
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

164
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.