Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/301
Title: Kentsel sit alanlarında sürdürülebilir koruma-geliştirme için bir model önerisi: Adana Tepebağ-Kayalıbağ mevkii
Other Titles: Sustainable conservation in urban cites-a model proposal for development: Adana Tepebag-Kayalibag location
Authors: Oral, Murat
Büyüköztürk, Elife
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Öz: Amaç: Kentsel Sit Alanlarında hayata geçirilmeye çalışılan koruma-geliştirme çalışmalarında; planla bütünlüğü sağlanmamış, tekil bina bazında yapılan çalışmaların alanda geri dönüşü olmayan sorunlara neden olması güncel bir problemdir. Bu çalışmada; öneri bir model yaklaşımı ile bu sorunlara çözüm arayarak, kentsel sit alanlarındaki Koruma-Geliştirme Projeler'ine bir altlık oluşturmak hedeflenmiştir. Araştırmanın Kısıtları: Çalışma; Adana ili, Seyhan ilçesi, Tepebağ ve Kayalıbağ mahalleleri ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Model önerisinden önce kavramsal çerçeve ve Türkiye'deki, Dünyadaki koruma proje örnekleri incelenerek, değerlendirme yapılacaktır. Bu örnekler ve kavramsal çerçeve doğrultusunda koruma çalışmaları için genel bir şema oluşturularak, model önerilecektir. Adana Tepebağ-Kayalıbağ bölgesi olarak belirlediğimiz örnek alan üzerinde model sınanacaktır. Model kapsamında oluşturulan şemanın ilk aşamasını bölgede yapılan fiziksel, sosyo-ekonomik, idari analizler oluşturmaktadır. Alanda fiziksel olarak işlev analizi, kat adedi analizi, ulaşım durumu analizi, kat mülkiyeti analizi, malzeme ve yapım tekniği analizi, doluluk boşluk oranı analizi yapılacaktır. Sosyo-Ekonomik-idari analiz olarak 300 adet alan kullanıcısına anket yapılacak ve bu anketler SPSS veri tabanında değerlendirilecektir. Alanda 40 uzmanla yüz yüze görüşme yapılacaktır. Alandaki yapıların değer artışını saptayabilmek için bölgede son on yıllık sürecin rayiç değer analizi yapılacaktır. Yapılan bu fiziksel, sosyo-ekonomik ve idari analizlerden elde edilen veriler Swot çözümlemeleri yapılarak, değerlendirilecektir. Değerlendirmeler doğrultusunda model kapsamında çalışma alanına yönelik 7 tane amaç ve hedef belirlenecektir. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda örnek bir senaryo kurgusu oluşturulacaktır. Bulgular: Senaryo kapsamında; alanın özgün dokusunu yeniden canlandırarak eski kullanıcısını yeniden kazanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda alanın fiziki, sosyo ekonomik ve idari yapısında öngörüler yapılacaktır. Sonuç: Bu öngörülerin birlikteliği ile Adana Tepebağ-Kayalıbağ Kentsel Sit Alanı'nda başarılı bir Kentsel-Koruma geliştirme çalışması sağlanmış olacaktır.
Abstract: Aim: In the conservation-development works that are tried to be realized in the Urban Protected Areas; It is an up-to-date problem that studies on the basis of a single building, which are not integrated with the plan, cause irreversible problems in the area. In this study; The suggestion is to create a base for the Conservation-Development Projects in urban sites by seeking solutions to these problems with a model approach. Limitations of the Study: Study; Adana province is bordered by Seyhan district, Tepebağ and Kayalıbağ neighborhoods. Method: conceptual framework and Turkey before the Model proposal, examining samples of conservation projects in the world, the assessment will be made. In line with these examples and conceptual framework, a general scheme will be created for conservation studies and the model will be proposed. The model will be tested on the sample area we designate as Adana Tepebağ-Kayalıbağ region. Physical, socio-economic and administrative analyzes made in the region constitute the first stage of the scheme created within the scope of the model. Physical function analysis, floor number analysis, transportation condition analysis, floor ownership analysis, material and construction technique analysis, occupancy rate analysis will be done in the area. As socio-economic-administrative analysis, 300 field users will be surveyed and these surveys will be evaluated in the SPSS database. There will be face to face interviews with 40 experts in the field. In order to determine the increase in the value of the buildings in the area, the fair value analysis of the last decade will be made in the region. The data obtained from these physical, socio-economic and administrative analyzes will be evaluated by making Swot analysis. In line with the evaluations, 7 goals and targets for the study area will be determined within the scope of the model. An exemplary scenario setup will be created in line with these goals and objectives. Findings: Within the scope of the scenario; It is aimed to revive the original texture of the area and regain its former user. Accordingly, predictions will be made in the physical, socio-economic and administrative structure of the area. Conclusion: With the combination of these predictions, a successful Urban-Conservation development will be achieved in Adana Tepebağ-Kayalıbağ Urban Site.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Eb5EkakJlp3olBdo_wNEGU5KLSvp5mwoljNwnUnCiSQCxLIU9zkGDhd5DYK5CsnY
https://hdl.handle.net/20.500.13091/301
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
626124.pdf14.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

270
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

106
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.