Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2876
Title: Polinom tipi sabit çaplı kam mekanizmalarının kinematik analizi
Other Titles: Kinematic analysis of polynomial type constant breadth cam mechanisms
Authors: Şaka, Ziya
Ayğahoğlu, Mert Eren
Keywords: Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Kullanımda daha yaygın olan kuvvet kapalı kam mekanizmalarının yanısıra, şekil kapalı olan sabit çaplı kam mekanizmaları da ucuz ve basit yapıları nedeniyle birçok uygulamada tercih edilmektedir. Bu tip kam mekanizmalarından olan ve profili daire yaylarından meydana gelen Reuleaux tipi kamlar, hız ve ivme karakteristiklerindeki süreksizlikler nedeniyle dinamik açıdan çok uygun olmadıkları için bunlar yerine bu olumsuzluklara sahip olmayan polinom tipi sabit çaplı eğrileri kam profili olarak kullanmak daha uygundur. Bu çalışmada, kinematik inversiyon prensibi uygulanarak doğrusal hareketli izleyicili ve sarkaç kollu izleyicili polinom tipi sabit çaplı kam mekanizmalarının genel kinematik analizi yapılmıştır. Literatürdeki çalışmalar incelenerek ve kısmen de deneme yanılma yöntemiyle elde edilen beş farklı polinom tipi sabit çaplı eğriden oluşan kam profilleri için detaylı konum, hız ve ivme grafikleri verilmiştir. Analiz sonucunda her bir profilin pratikte kullanılan Bekleme-Hareket-Bekleme hareket tipinin kama ait sabit mafsal noktası koordinatları değiştirilerek elde edilebildiği gösterilmiştir. Pratikteki standart kam hareket tipleri ve daire yayları ile oluşturulmuş Reuleaux tipi doğrusal hareketli kam mekanizmaları ile karşılaştırma yapılmış ve ele alınan polinom tipi sabit çaplı kam mekanizmalarının avantajlarına değinilmiştir. Ayrıca sabit çaplı kam tahrikli iki kol mekanizması, dört çubuk ve kol kızakta, yukardaki sabit çaplı eğrilerden oluşan profiller için kinematik analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda klasik dört çubuk ve kol kızakta elde edilmesi mümkün olmayan beklemeli hareketin, sabit çaplı kam tahrikli olan bu kol mekanizmalarının çıkış uzvunda elde edilebildiği kanıtlanmıştır.
In addition to force closed cam mechanisms, which are more common in use, form closed constant breadth cam mehanisms are preferred in many applications due to their cheap and simple construction. Since Reuleaux type cams (whose profile consists of circular arcs), which are one of these types of cam mechanisms, are not very dynamically suitable due to discontinuities in velocity and acceleration characteristics. It is more appropriate to use polynomial type constant breadth curves, which do not have these disadvantages, as cam profiles. In this study, general kinematic analysis of polynomial type constant breadth cam mechanisms with translating and oscillating followers are performed by applying the kinematic inversion principle. Detailed displacement, velocity and acceleration graphs are given for cam profiles consisting of five different polynomial type constant breadth curves obtained by examining the studies in the literature and partially by trial and error method. As a result of the analysis, it has been shown that the Dwell-Rise-Dwell motion type can be obtained for each profile by changing the fixed joint point coordinates of the cam profile. The standard cam motion types in practice and the Reuleaux type (whose profile formed with circular arcs) cam mechanisms with translating follower are compared with polynomial type constant breadth cams and the advantages of the polynomial type constant breadth cam mechanisms are mentioned. In addition, kinematic analysis has been carried out for the profiles consisting of the said constant breadth curves in constant breadth cam driven four bar and inverted slider crank mechanisms. As a result of the analysis, it has been proven that the dwell motion, which is not possible to obtain in the classical four bar and inverted slider crank, can be obtained in the output link of these constant breadth cam driven linkages.
Description: 01.12.2022 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2876
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
732690.pdf2.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

130
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

106
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.