Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2874
Title: Tek katlı endüstryel yapıların çatı sistemlerinin ekonomik tasarımı
Other Titles: Economic design of roof system for single storey industrial buildings
Authors: Köken, Ali
Aghaeı, Sıamak
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Düzlem kafes sistemleri
Plane trusses systems
Endüstriyel yapılar
Industrial structures
Optimum tasarım
Optimum design
Uzay kafes sistemleri
Space truss systems
Çelik yapılar
Steel structures
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında çatı sistemlerine yürürlükteki; TS 498-Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri Yönetmeliği, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018 (TBDY 2018) ve diğer yönetmelik esaslarına göre gerekli yükler etki ettirilmiştir. Modellenen çatı sistemleri Sap2000 bilgisayar programı kullanılarak analiz ve Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları- 2016 (ÇYTHYE 2016) esaslarına göre tasarlanmıştır. Analiz sonuçlarında elde edilen iç kuvvet değerleri ve yer değiştirme sonuçları karşılaştırmıştır. Tasarım sonucu elde edilen çelik eleman ağırlıkları karşılaştırılarak ekonomik yapım sisteminin ortaya konulmasına çalışılmıştır. Bu çalışmasında, 6 farklı sistem modeli ve toplam 48 adet çelik çatı sistemi 2 farklı iklim bölgesi, 2 farklı depremsellik özeliklerine ve 2 farklı Zemin özelliğine sahip olması durumlarına, yürürlükteki yönetmelik esasları göre ve gerekli minimum koşullar sağlanarak ( örneğin kirişlerin süneklik düzeylerine göre, yanal tutulma mesafeleri, sismik kesit kontrolleri, vs. ) analiz ve tasarımı gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar tablolar ve grafikler yardımıyla sunulmuş ve karşılaştırılarak sonuçlar yorumlanmıştır. Daha sonra yapılacak çalışmalarda; bu çalışmada ele alınamayan farklı yapı sistemleri ile farklı iklim, depremsellik ve zemin özelliklerinin dikkate alındığı çalışmalar yapılabilir.
In this thesis study, the roof systems in force; Required loads were applied according to Calculation Values of Loads to be Taken in Design of Structural Elements Regulation (TS-498), Turkey Building Earthquake Code (TBEC-2018) and other regulation principles. The modeled roof systems were analyzed using the Sap2000 computer program and designed according to the Principles of Design, Calculation and Construction of Steel Structure-2016 (PDCCSS). Internal force values and displacement results obtained in the analysis results were compared. It has been tried to reveal the economic construction system by comparing the steel element weights obtained with the most optimum solutions of the design result. In this study, 6 different system models and a total of 48 steel roof systems have 2 different climate zones, 2 different seismic properties, and 2 different soil properties, according to the current regulations and by providing the necessary minimum conditions (for example, according to the ductility level of the beams, lateral retention distances, seismic section controls, etc.) analysis and design were carried out. The results obtained were presented with the help of tables and graphs, and the results were interpreted by comparing them. In future studies; Studies can be carried out in which different climate, seismicity and soil characteristics are taken into account with different building systems, which cannot be considered in this study.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkv-asZ4o8e6sr6SKWEZhmfzuBRZrFa9TM0IEayjIpnqK
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2874
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
733115.pdf9.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

294
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

54
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.