Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2866
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBüyükyıldız, Meral-
dc.contributor.authorÜlker, Muhammet Cafer-
dc.date.accessioned2022-10-06T19:58:34Z-
dc.date.available2022-10-06T19:58:34Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkmlyWm0gy0CRGDwA4J_LHoDmLY7xTJxBCEU8J8UKwyud-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2866-
dc.description.abstractHidrolojik modellerin kullanımı havzalarda hidrolojik sürecin anlaşılması, hidrolik/hidrolojik değişenlerin tahmin edilmesi, su kaynakları üzerinde iklim değişikliği etkilerinin ortaya konulması, gelecek iklim projeksiyonlarının oluşturulması ve su yönetim stratejilerinin belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada Türkiye'de ilk kez kullanılan fiziksel tabanlı Global BROOK90-R (GB90-R) hidrolojik modeli aylık akım miktarlarını tahmin etmek için Çarşamba Çayı, Karasu Çayı ve Körkün Çayı Havzalarına kurulmuştur. Modele girdi olarak meteorolojik (yağış, sıcaklık, rüzgar ve radyasyon) ve fiziksel (sayısal yükseklik haritası, arazi örtüsü ve toprak haritaları) veriler girilmiştir. Model, Çarşamba Çayı Havzası için 1977-2016, Karasu Çayı Havzası için 1979-2020 ve Körkün Çayı Havzası için 1992-2017 periyodunda çalıştırılmıştır. Her bir havza için elde edilen model sonuçlarının başarısı determinasyon katsayısı (R2), Nash-Sutcliffe verimlilik katsayısı (NSE), Kling-Gupta verimlilik katsayısı (KGE) ve bias yüzdesi (PBias) metrikleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre GB90-R modeli ile aylık akım tahmininde en yüksek başarı NSE=0.570 değeri ile Karasu Çayı Havzası için elde edilmiştir. Modelin aylık akım tahmininde Çarşamba Çayı Havzasında (NSE=0.521 değeri ile) elde ettiği başarı ise Karasu Çayı'nda elde edilen başarıya oldukça yakındır. GB90-R modeli ile aylık akım tahmininde en düşük performans NSE=0.337 değerine sahip Körkün Çayı Havzasında elde edilmiştir. Çalışmada ayrıca GB90-R modelinin akım dışındaki diğer çıktıları olan evaporasyon (EVPP), toprak nemi (SWATT) ve kar (SNOW) her üç havza için su bütçesi açısından değerlendirilmiştir. GB90-R modelinin en önemli avantajı, girdi olarak sadece havza konumunu talep ederken çıktı olarak detaylı hidrolojik parametreler sunmasıdır.en_US
dc.description.abstractThe use of hydrological models is very important in terms of understanding the hydrological process in the basins, estimating the hydraulic/hydrological variables, revealing the effects of climate change on water resources, creating future climate projections and determining water management strategies. In this study, the physically based Global BROOK90-R (GB90-R) hydrological model, which was used for the first time in Turkey, was established in the Çarşamba Stream, Karasu Stream and Körkün Stream Basins to predict monthly streamflow amounts. Meteorological (precipitation, temperature, wind speed and solar radiation) and physical data (digital elevation map, land cover and soil maps) were entered as input to the model. The model was run for the period 1977-2016 for the Çarşamba Stream Basin, 1979-2020 for the Karasu Stream Basin and 1992-2017 for the Körkün Stream Basin. The success of the model results obtained for each basin was evaluated using the coefficient of determination (R2), Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) coefficient, Kling-Gupta Efficiency (KGE) coefficient and percent bias (PBias) metrics. According to the results obtained, the highest success in monthly streamflow estimation with the GB90-R model was obtained for the Karasu Stream Basin with NSE=0.570 value. The success of the model in the monthly flow estimation in the Çarşamba Stream Basin (with a value of NSE=0.521) is very close to the success of the Karasu Stream. The lowest performance in monthly flow estimation with the GB90-R model was obtained in the Körkün Stream Basin with NSE=0.337 value. In the study, evaporation (EVPP), soil moisture (SWATT) and snow (SNOW), other outputs of the GB90-R model other than flow, were evaluated in terms of water budget for all three basins. The most important advantage of the GB90-R model is that it requests only the basin location as input, while providing detailed hydrological parameters as output.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliğien_US
dc.subjectCivil Engineeringen_US
dc.titleFiziksel tabanlı global brook90-R hidrolojik modelinin Türkiye'de bazı nehir havzalarında uygulanabilirliği: Akım tahmin çalışmasıen_US
dc.title.alternativeThe applicability of the global brook90-R physically-based hydrologic model in some river basin in Turkey: Flow estimation studyen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage82en_US
dc.institutionauthorÜlker, Muhammet Cafer-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid739540en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
739540.pdf3.22 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

256
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

74
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.