Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2865
Title: Betonarme bina modellerinde perde duvar yerleşiminin analiz sonuçlarına etkisi
Other Titles: Effects of shear wall location on analysis results in reinforced concrete building models
Authors: Yüksel, Süleyman Bahadır
Süer, Fatih
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Ülkemizde çeşitli amaçlarla yaygın şekilde kullanılan betonarme yapıların iki önemli aşaması bulunmaktadır. İlki projelendirme ve tasarım, ikincisi ise uygulama aşamasıdır. İlk aşamada yapılan projelendirme çalışmalarının önemi bir sonraki aşamayı da etkileyeceğinden çok büyüktür. O yüzden projelendirme aşamasında titizlikle çalışılarak uygulama aşamasındaki değişikliklere mümkün olabildiğince izin verilmemelidir. Projelendirme çalışmalarını en az hatayla yapabilmek için birçok modelleme yapılarak en ideal tasarım hazırlanmalıdır. Bu doğrultuda, ülkemizde yaygın olarak kullanılan 11 adet, 5 katlı, taşıyıcı sistemi betonarme kolon, kiriş, plak döşeme ve perde duvarlardan oluşan yapılar Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018'e göre analiz edilmiştir. Yapılan üç açıklıklı ve dört açıklıklı modellemeler sonucunda kolon, perde duvar ve kirişlerde oluşan gerekli donatı alanları, yer değiştirmeler, periyotlar vb. karşılaştırılmıştır. Yer değiştirme ve periyot değerleri çerçeve sistem modellerde daha fazla bulunurken dış akslarda perde bulunan perde-çerçeve modellerde daha düşük değerler elde edilmiştir. Modellerde gerekli donatı alanları karşılaştırıldığında, yaklaşık 500 m2 kat alanına sahip 5 katlı benzer perde-çerçeve sistemlerde kattaki ideal perde alanı yüzde değeri 1,5'tan fazla olmamalıdır.
There are two important stages of reinforced concrete structures, which are widely used for various purposes in our country. The first is projecting and design and the second is the implementation phase. The importance of the project design studies carried out in the first stage is very great as it will also affect the next stage. Therefore, changes in the implementation phase should not be allowed as much as possible by working meticulously during the projecting phase. In order to be able to carry out the project work with the least error, the most ideal design should be prepared by making many models. In this direction, 11, 5-storey structures that are widely used in our country, which carrier system consists of reinforced concrete columns, beams, slab floors and shear walls were analyzed according to Turkish Seismic Code for Buildings 2018. As a result of three-span and four span modelling, the required reinforcement areas, displacements, periods etc. have been compared. While displacement and period values were found more in the frame system models, lower values were obtained in the shear wall-frame models with shear walls on the outer axis. When the required reinforcement areas are compared in the models, the ideal shear wall area percent value on the floor should not be more than 1,5 in similar 5 storey shear wall-frame systems with a floor area of approximately 500 m2.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkjkqHyhXIYBfhJZsel4iRJqPbPJAzB3XxjLNmzgIkuuU
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2865
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
739373.pdf7.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

160
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

28
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.