Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2849
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDursun, Şükrü-
dc.contributor.authorAguılera, Marco Andres Romero-
dc.date.accessioned2022-10-06T19:58:32Z-
dc.date.available2022-10-06T19:58:32Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkn2Prv5q-1TLtVx_gWHQ6DL11GDjAckY_LxhJVN4o8uT-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2849-
dc.description.abstractHava kalitesi, insanların çevresinin temel bir parçası ve oluşan çevresel etkilerin alıcısı olarak gören bir kavramdır. Sanayileşme ve şehirlerin hızlı büyümesi, enerji kaynaklarının tüketim düzeylerini yoğunlaştırdığından dolayı doğal bir dengesizliğe ve çevresel sürdürülemezliğe neden olmaktadır. Yüksek düzeyde hava kirliliği, insan sağlığı ve ekosistemin sürdürebilirliği üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Faaliyetlerimizin çevreye etkisini azaltmaya yönelik politikalar oluşturmak için düzenli olarak hava kalitesi hakkında bilgi ve veriye sahip olmak gerekir. Sabit izleme istasyonu sadece belirli bir nokta hakkında bilgi vermesi ve çok fazla sayıda istasyon bulundurmanın ekonomik olarak imkânsız olması nedeniyle, coğrafi bilgi sistemleri ve jeoistatistiksel analizler, hava kalitesinin durumunun zamansal ve mekânsal olarak bilinmesine olanak tanır. Bu çalışmada, Konya ili Kosova mahallesindeki partikül madde konsantrasyonlarının zamansal ve mekânsal modellemesi, ARCGIS 10.5 paket programının Kriging jeoistatistik modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. PM ölçümleri, PCE-PCO1 partikül sayacı cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. PM ölçümleri Haziran, Ekim ve Ocak aylarında 4 gün boyunca (2 gün hafta içi ve 2 gün hafta sonu) günün 5 farklı saatinde yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, ortalama günlük konsantrasyonlar, Türkiye tarafından belirlenen 40 µg/m3 sınırının üzerindedir. Ortalama hava kalitesine bakıldığında ise orta kategoride olduğu ve insan sağlığına hiçbir etkisi olmadığı ancak solunum problemi olan kişiler için tehlikeli olabileceği düşünülmektedir. Kosova mahallesinde hava kalitesini etkileyen faktörler ısınma için kullanılan yakıt ve trafikten kaynaklanan yakıt emisyonları inşaat ve topraktan kaynaklanan kirleticiler olarak tahmin edilmektedir.en_US
dc.description.abstractAir quality is a concept that considers people as a fundamental part of their environment and recipient of environmental impacts. Industrialization and the rapid growth of cities intensify the levels of consumption of energy resources, causing a natural imbalance and environmental unsustainability. High levels of air pollution can negatively impact human health and severely affect ecosystems. It is necessary to generate policies that reduce the environmental impact of our activities, which is why it is important to have information and data on air quality on an ongoing basis. Because fixed monitoring stations only provide information on a set point and it is economically impossible to have a large number of stations, geographic information systems and geostatistical analysis allow the status of air quality to be determined and evaluated over time and space. In this study, the temporal and spatial modelling of the concentrations of particulate matter in the Kosova neighbourhood in the province of Konya was carried out using the Krigging geostatistical model of the ARCGIS 10.5 program. PM measurements were performed using the PCE-PCO1 particle counter. PM measurements were carried out at 5 different times of the day for 4 days (2 days on weekdays and 2 days on weekends) in June, October and January. According to the results obtained, the average daily concentrations are outside the permissible limit of 40mg/m established by Turkey. Regarding the average air quality, it was determined that it is in the medium category, which has no impact on people's health, however it can be dangerous for people with respiratory problems. The factors affecting the air quality in the Kosovo neighbourhood are estimated as fuel used for heating and fuel emissions from traffic, pollutants from construction and ground.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevre Mühendisliğien_US
dc.subjectEnvironmental Engineeringen_US
dc.subjectCoğrafi veri sistemlerien_US
dc.subjectGeographical data systemsen_US
dc.subjectCoğrafik varyasyonen_US
dc.subjectGeographical variationen_US
dc.titleKonya, Kosova mahallesindeki PM kirlilik dağılımının CBS ile modellenmesi ve değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeModelling and evaluation of the dispersion of PM pollution using geographic information systems (GIS) in Konya, Kosova districten_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.institutionauthorAguılera, Marco Andres Romero-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid733324en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
733324.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

338
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

120
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.