Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/267
Title: Enerji sürdürülebilirliği için yenilenebilir enerji kaynaklarının BWM yöntemi ile değerlendirilmesi
Other Titles: Assesment of renevable energy sources for energy sustainability with BWM
Authors: Paksoy, Turan
Bilgiç, Sezi
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Dünyadaki enerji gereksiniminin giderek artmasıyla, mevcut durumdaki kaynakların önümüzdeki yıllarda tükenmesi öngörüldüğünden enerji sürdürülebilirliğinin sağlanması için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi giderek artmaya başlamıştır. Artan enerji talebinin hangi kaynaklardan karşılanacağı, çevresel ekonomik ve sosyal etkileri ile bundan 20 yıl sonraki Türkiye'yi oluşturacağından oldukça önemlidir. Enerji arz güvenliği sağlanarak, güvenli ve yeterli enerji hede?ne doğru yaklaşırken, daha az maliyetle, daha temiz kaynaklar ile çevresel sürdürülebilirliği sağlamak oldukça önemlidir. Bu amaçla çalışmada enerji sürdürülebilirliğinin öneminden bahsedilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynağının çevreye uyumu ve enerji devamlılığını etkileyen kriterler araştırılarak çok kriterli karar verme yöntemlerinden Best Worst Method (BWM) ile yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirmesi yapılmıştır. Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çalışan karar vericilere destek olacak bir uygulama olmasının yanı sıra farklı yeni bir çözüm yöntemi (BWM) kullanılarak çözülmesiyle de literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.
In order to ensure the sustainability of energy, the importance of renewable energy sources has started to increase as the energy requirement in the world is increasing, as existing resources are projected to be depleted in the coming years. It is very important that the increasing demand for energy will be met from which sources, with its environmental economic and social effects, and Turkey 20 years from now. As energy supply security approaches a safe and adequate energy target, it is very important to ensure environmental sustainability with cleaner resources at less cost. For this purpose, the importance of energy sustainability was mentioned in the study. Renewable energy sources were evaluated by Best Worst method (BWM), one of the most critical decision-making methods by investigating the criteria that affect the adaptation of the renewable energy resource to the environment and the continuity of the energy. In addition to being an application to support decision makers working on renewable energy resources in our country, it is aimed to contribute to the literature by dissolving it using a different new solution method (BWM).
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwNoV-CavTHwRiTyJ3PyKDL1fHxIElrmT4DwQfUqmZY_F
https://hdl.handle.net/20.500.13091/267
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
587649.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

154
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

90
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.