Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/26
Title: Betonarme çerçeveli bir bina için farklı güçlendirme önerilerinin mimari açıdan karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of different strengthening techniques for reinforced concrete building from architectural point of view
Authors: Korkmaz, Serra Zerrin
Acar, Tuğçe Sevinç
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Yapıların deprem etkisi altında göstermesi gereken davranış kriterleri vardır. Beklenen düzeyin üstünde hasara uğramaları, yapıların iyi tasarlanmamış olduğunu veya uygulamaları sırasında dikkatli olunmadığını göstermektedir. Uygulaması iyi yapılan veya düzgün projelendirilmiş yapılar da ömrünü doldurup, kendi ağırlığı altında çökebilmektedir. Bu gibi nedenlerle yetersiz olduğu belirlenen betonarme taşıyıcı elemanlar veya sistemin geneli çeşitli yöntemlerle onarılmakta ve güçlendirilmektedir. Bir yapının güçlendirilmesi konusunda çeşitli yaklaşımlar yapılmaktadır. Bu farklı çalışmalar arasında en verimli ve en etkin olan yöntemin belirlenmesi önemli olmaktadır. Her yapı türü için verimlilik kriterleri farklı olacaktır. Yapı grupları için belirlenmiş güçlendirme stratejisi ülke genelinde uygulanacaktır. Türkiye'de var olan yapı stokunun güçlendirilmesinde izlenecek strateji ve yöntemler incelenmekte, mimariye etkileri değerlendirilmektedir. İncelenen güçlendirme önerilerinin neden tercih edilmesi veya edilmemesi gerektiğinin dayandığı temel ilkeler irdelenmektedir. Sonuç olarak bu tez çalışmasında incelenen örneklerde tespit edilen sorunlar doğrultusunda yeni yapılacak konut türü yapıların güçlendirme çalışmaları için kriterler oluşturulmuştur. Farklı güçlendirme önerilerinin yapıda meydana getirdiği değişimler vurgulanmıştır. Deprem bölgesindeki bir yapı için düşünülen farklı güçlendirme yöntemlerinin mimari açıdan; mekansal, cephesel, yapısal, tesisata etkileri, zaman ve maliyet açısından, uygulama kolaylığı ve iş kalemi açısından etkilerinin ne derece olduğu irdelenmiştir.
There are behavioral criteria that the structures should show under the effect of earthquake. Damage above the expected level indicates that the structures are not well designed or are not careful during their implementation. Well constructed or properly designed structures can also fill their lives and collapse under their own weight. Reinforced concrete structural elements or system in general determined to be inadequate for such reasons are repaired and strengthened by various methods. There are various approaches to strengthening a structure. It is important to determine the most efficient and effective method among these different studies. The efficiency criteria for each type of structure will be different. The strengthening strategy for building groups will be implemented nationwide. To monitor the existing building stock in Turkey strategies and methods are examined, architectural effects are evaluated. The basic principles on which the proposed strengthening proposals should be preferred or not should be examined. As a result, in this thesis, the criteria for the strengthening of new residential buildings have been established in line with the problems identified in the samples examined. Changes in the structure of different strengthening proposals are emphasized. Architectural strengthening of different reinforcement methods considered for a building in the earthquake zone; spatial, façade, structural, installation effects, in terms of time and cost, ease of application, and the extent of the work item are examined.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Eb5EkakJlp3olBdo_wNEGe6mseb_tbmoIir1WPXHOk8vAlsIBz3oXzmLPoLzl0SA
">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_jqo8GbNkGZ9AjU40J1rFMPn896O4o1FwifHYim-KNCA" target="_blank">
https://hdl.handle.net/20.500.13091/26
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
620553.pdf8.7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

12
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.