Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2516
Title: Stratejik insan kaynakları yönetiminde en uygun insan kaynakları yazılımını seçmek için bulanık çok kriterli bir karar verme yaklaşımı
Other Titles: A fuzzy multi-criteria decision making approach for preferring the most suitable human resources software in strategic human resources management
Authors: Baysal, Mehmet Emin
Çam, Gülçin
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Yazılım seçimi birbirleriyle çelişen birçok kriterler ile zor bir ÇKKV problemidir. Hızla değişen uygulamalar ve organizasyon ihtiyaçları ile insan kaynakları yazılım seçimini daha karmaşık hale gelmektedir. Temel amacı değer yaratmak olan insan kaynakları yönetimi, sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmada önemli bir rol üstlenmektedir. İnsan kaynakları profesyonelleri, artık stratejik rollerde organizasyonlara katkı sağlamak zorundayken, dijitalleşmenin her anlamda hayatımızda olduğu günümüzde, insan kaynakları süreçlerinin en etkin şekilde uygulanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amaçlardan biri; insan kaynakları yazılım seçimini bir süreç olarak ele alarak, seçim konusuna uygun değerlendirme kriterleri belirlemek ve entegre bulanık ÇKKV yöntemleri ile bir değerlendirme çerçevesi oluşturmaktır. Çalışmanın diğer amacı ise, literatürde insan kaynakları yazılımı seçiminde bulanık SWARA yönteminin bulanık COPRAS ve EDAS yöntemleri ile bütünleşik olarak kullanılmaması ve bulanık SWARA yöntemi ile ilgili kaynağın kısıtlı olmasından dolayı literatüre katkı yapılması amaçlanmaktadır.
Selecting software is a difficult MCDM problem with many conflicting criteria. With rapidly changing practices and organization needs, selecting human resources software is getting more complicated. Human resources management whose main aims is to create value, plays an important role in creating a sustainable competitive advantage.While Human resources professioanals now have to contribute to organization in the strategic roles, in today's world where digitalization is in our lifes in the every sense, ıt matters to implement human resources processces in the most effective ways. One of the aim of this study is to determine relevant evaluation criteria and to create an evaluation framework with integrated fuzzy MCDM methods, by addressing selection of the human resources software as a process. The other aim of this study is to make a contribution to the literature since the fuzzy SWARA method is not used in integrated with fuzzy COPRAS and EDAS methods for selection of human resources software in the literature and the resource related to the fuzzy SWARA method is limited.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CG8WvdvvxJP04Unr7Yecf9XWozz3MBf3w1ol_tu4unSWIzdd_w12DAHaNmlyec97
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2516
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
729068.pdf3.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

130
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

14
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.