Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2362
Title: MERRIFIELD REÇİNESİNE DESTEKLENMİŞ KALİKS[4]AREN DİNİTRO TÜREVİNİN SULU ORTAMDAKİ FENOLİK TÜRLERE KARŞI EKSTRAKSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Other Titles: Investigation of extraction properties of calix[4]arene dinitro derivative supported in merrifield resin towards phenolic species in aqueous media
Authors: Temel, Farabi
Issue Date: 2020
Abstract: Bu çalışmada, Merrifield reçinesine desteklenmiş kaliks[4]aren dinitro türevi (DNK[4]MR)hazırlanarak, sulu ortamda bulunan önemli organik kirleticilerden olan fenol (FEN), p-klorofenol (PKF),m-nitrofenol (MNF) ve p-nitrofenol (PNF) gibi bazı fenolik türlere karşı ekstraksiyon özellikleri incelendi.Sentezlenen bileşiklerin, FT-IR analizleri ile karakterizasyonları gerçekleştirildi. Sonuçlara göre, yukarıdabahsi geçen fenolik türlere karşı sırasıyla % 24,3, 40,5, 62,4 ve 65,9 ekstraksiyon verileri elde edildi.Ayrıca, farklı fenolik tür konsantrasyonlarına karşı DNK[4]MR'nin ekstraksiyon özellikleri incelendi.Son olarak, DNK[4]MR'nin fenolik türlere karşı ekstraksiyon kabiliyetlerinin ayrıntılı bir şekildeincelenmesi için farklı konsantrasyonlarda ligand çözeltileri hazırlanarak log D'ye karşı log [L] grafiğiçizilerek etkileşim sonucu oluşan ekstraksiyon denge sabitleri (Kex) hesaplandı. Hem literatür bilgilerihem de yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre, kaliksaren türevlerinin kendisine özgü üç boyutlu yapısıve hidrojen bağı yapabilme kabiliyetleri sayesinde, fenolik türlerin sulu ortamlardan uzaklaştırılmasıkonusunda oldukça kullanışlı olabileceklerini göstermiştir.
This article describes the preparation of calix[4]arene dinitro derivative supported in Merrifield resin (DNC[4]MR) and the investigation of its extraction properties towards some phenolic species such as phenol (PHE), p-chlorophenol (PCP), m-nitrophenol (MNP) and p-nitrophenol (PNP) which are important organic contaminants in aqueous media. Synthesized compounds were characterized by FT-IR analysis. According to results, % extraction values of phenolic species above mentioned were found 24,3, 40,5, 62,4 ve 65,9 %, respectively. Additionally, the extraction properties of DNK[4]MR were investigated towards phenolic species towards different concentrations. Finally, the extraction properties of DNK[4]MR were also evaluated for different concentrations of the ligand. Extraction equilibrium constants were calculated by log D vs. log [L] graphs. Consequently, according to both literature and this study, calixarene derivatives which have a unique three-dimensional structure and hydrogen bonding capabilities can be useful for removal of phenolic species from aqueous media.
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.577216
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprME16VXdNQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2362
ISSN: 2147-9364
2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.577216-995547.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

124
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

14
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.