Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2362
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTemel, Farabi-
dc.date.accessioned2022-05-23T20:06:51Z-
dc.date.available2022-05-23T20:06:51Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2147-9364-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.577216-
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprME16VXdNQT09-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2362-
dc.description.abstractBu çalışmada, Merrifield reçinesine desteklenmiş kaliks[4]aren dinitro türevi (DNK[4]MR)hazırlanarak, sulu ortamda bulunan önemli organik kirleticilerden olan fenol (FEN), p-klorofenol (PKF),m-nitrofenol (MNF) ve p-nitrofenol (PNF) gibi bazı fenolik türlere karşı ekstraksiyon özellikleri incelendi.Sentezlenen bileşiklerin, FT-IR analizleri ile karakterizasyonları gerçekleştirildi. Sonuçlara göre, yukarıdabahsi geçen fenolik türlere karşı sırasıyla % 24,3, 40,5, 62,4 ve 65,9 ekstraksiyon verileri elde edildi.Ayrıca, farklı fenolik tür konsantrasyonlarına karşı DNK[4]MR'nin ekstraksiyon özellikleri incelendi.Son olarak, DNK[4]MR'nin fenolik türlere karşı ekstraksiyon kabiliyetlerinin ayrıntılı bir şekildeincelenmesi için farklı konsantrasyonlarda ligand çözeltileri hazırlanarak log D'ye karşı log [L] grafiğiçizilerek etkileşim sonucu oluşan ekstraksiyon denge sabitleri (Kex) hesaplandı. Hem literatür bilgilerihem de yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre, kaliksaren türevlerinin kendisine özgü üç boyutlu yapısıve hidrojen bağı yapabilme kabiliyetleri sayesinde, fenolik türlerin sulu ortamlardan uzaklaştırılmasıkonusunda oldukça kullanışlı olabileceklerini göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThis article describes the preparation of calix[4]arene dinitro derivative supported in Merrifield resin (DNC[4]MR) and the investigation of its extraction properties towards some phenolic species such as phenol (PHE), p-chlorophenol (PCP), m-nitrophenol (MNP) and p-nitrophenol (PNP) which are important organic contaminants in aqueous media. Synthesized compounds were characterized by FT-IR analysis. According to results, % extraction values of phenolic species above mentioned were found 24,3, 40,5, 62,4 ve 65,9 %, respectively. Additionally, the extraction properties of DNK[4]MR were investigated towards phenolic species towards different concentrations. Finally, the extraction properties of DNK[4]MR were also evaluated for different concentrations of the ligand. Extraction equilibrium constants were calculated by log D vs. log [L] graphs. Consequently, according to both literature and this study, calixarene derivatives which have a unique three-dimensional structure and hydrogen bonding capabilities can be useful for removal of phenolic species from aqueous media.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKonya mühendislik bilimleri dergisi (Online)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleMERRIFIELD REÇİNESİNE DESTEKLENMİŞ KALİKS[4]AREN DİNİTRO TÜREVİNİN SULU ORTAMDAKİ FENOLİK TÜRLERE KARŞI EKSTRAKSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİen_US
dc.title.alternativeInvestigation of extraction properties of calix[4]arene dinitro derivative supported in merrifield resin towards phenolic species in aqueous mediaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.577216-
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage60en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid394350en_US
item.openairetypeArticle-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept02.01. Department of Chemical Engineering-
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.577216-995547.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

142
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

20
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.