Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2337
Title: Artırılmış gerçeklik sistemlerinin şehir ve bölge planlama stüdyo eğitiminde kullanılması
Other Titles: Using of augmented reality systems in urban and regional planning studio education
Authors: Eren, Fatih
Ertürk, Şeyda
Keywords: Şehircilik ve Bölge Planlama
Urban and Regional Planning
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Yeni teknolojiler her geçen gün insan hayatının günlük kısmı içerisine girmekte, yaşam ve öğrenme alışkanlıklarını etkileyerek değiştirmektedir. Eğitim alanında kullanılan geleneksel araç ve yöntemler zaman içinde yerini daha teknolojik araç ve yöntemlere bırakmaktadır. Şehir ve bölge planlama stüdyo eğitiminde kullanılan araç ve yöntemler de zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda değişime uğramıştır. Planlama stüdyosu eğitimi geçmişten beslendiği bilgi birikiminin üzerine dönemin ihtiyaçlarını ekleyerek bugünkü halini almıştır. Ancak geleneksel planlama stüdyosu eğitimi, günümüzün çoklu mekânsal dijital verilerini bir arada değerlendirmede, mekânı farklı ölçeklerde görselleştirerek dinamik olarak okumada ve anlamada yetersiz kalabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, yeni bir teknoloji olan artırılmış gerçekliğin şehir ve bölge planlama stüdyo eğitimine yapabileceği olumlu ve olumsuz katkıları keşfetmektir. Artırılmış gerçeklik teknolojisini planlama stüdyosu eğitimi içerisine dahil etmenin ne gibi sonuçlar doğuracağı bu araştırma kapsamında ortaya çıkarılmıştır. Araştırma kapsamında yapılan deneysel uygulamanın birinci aşamasında seçilen 60 kişilik lisans ve yüksek lisans öğrenci grubuna geleneksel planlama stüdyosu eğitim yöntemi kullanılarak Hakkâri Çukurca ve Şırnak Güneyçam bölgelerini incelemeleri, analiz/sentez yaparak mekânsal planlama önerileri getirmeleri istenmiştir. Deneysel uygulamanın ikinci aşamasında aynı öğrenci grubuna Hololens gözlüğünü takarak ve tablet bilgisayarları kullanarak Hakkâri Çukurca ve Şırnak Güneyçam bölgeleri ile ilgili önceden hazırlanmış dijital artırılmış gerçeklik dünyasını deneyimlemeleri istenmiştir. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin şehir ve bölge planlama stüdyo eğitimine yaptığı katkılar hem nicel hem nitel veri toplama ve analiz yöntemi birlikte kullanılarak keşfedilmiştir. Araştırmada nicel veriler, çalışma kapsamında özgün olarak geliştirilen "Planlama Stüdyosu Dersi Yetkinlik Kazanım Anketi" kullanılarak toplanmış, tek gruplu ön test-son test deneysel desen kullanılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Araştırmada nitel veriler, yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme formu kullanılarak toplanmış, "içerik analizi" yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu doğrultuda sorulara verilen cevaplar tema ve kodlara ayrılmış, verilen cevapların frekans ve yüzde değerleri çıkarılmıştır. Araştırma sonucu, geleneksel planlama stüdyosu eğitim yöntemi ile elde edilen 59,17'lik öğrenme, yetkinlik ve kazanım puanının, artırılmış gerçeklik yönteminin devreye girmesiyle 82,53'e çıktığını göstermiştir. Dolayısıyla artırılmış gerçeklik, geleneksel planlama stüdyo eğitiminin sunduğu öğrenme, yetkinlik ve kazanım düzeyine yaklaşık %40 oranında olumlu bir katkı yapmıştır. Artırılmış gerçeklik teknolojisini planlama stüdyosu eğitimi içerisine dahil etmenin en büyük avantajının, planlama öğrencilerini eğitim sürecinde emek-yoğun işlerden kurtarıp zihin-yoğun işlere yönlendirme olduğu anlaşılmıştır. Artırılmış gerçeklik teknolojisi, planlama stüdyosu eğitiminde ayrıntıların gözden kaçmasını engellemiş, öğrencileri mekânsal gerçekliğe yaklaştırmış, çok boyutlu ve bütüncül düşünme zemini hazırlamış, kreatif zekayı harekete geçirmiş, nitelikli ve kalıcı öğrenmeyi sağlamış, zihni özgürleştirmiş ve küçük mekanlarda büyük işler yapmaya olanak sağlamıştır. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin şehir ve bölge planlama eğitimine entegre edilmesi, öğrencilerin mekânı algılayış biçimlerini değiştirmiş ve onları daha özgür/özgün planlama ve tasarımlar yapmaya sevk etmiştir. Bu çalışma, şehir ve bölge planlama eğitiminin çağın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi noktasında artırılmış gerçeklik teknolojisinin taşıdığı potansiyeli ortaya çıkardığı ve yenilikçi/alternatif yollarla planlama öğrencilerinin öğrenme becerilerini harekete geçirme yollarını keşfettiği için özgünlük içermektedir.
New technologies are entering into the daily part of human life day by day, changing life and learning habits. Traditional tools and methods used in the field of education leave their place to more technological tools and methods. The tools and methods used in urban and regional planning studio education have also changed in line with the needs that have emerged over time. Planning studio education has taken its current form by adding the needs of the period on top of the knowledge it has been fed from the past. However, traditional planning studio education may be insufficient to evaluate today's multiple spatial digital data together, to read and understand dynamically by visualizing the space at different scales. The purpose of this research is to explore the positive and negative contributions of augmented reality, a new technology, to urban and regional planning studio education. The results of incorporating augmented reality technology into planning studio education have been revealed within the scope of this research. In the first stage of the experiment, a group of 60 undergraduate and graduate students selected were asked to examine the Hakkari Çukurca and Şırnak Güneyçam regions by using the traditional planning studio education method, and to make spatial planning decisions based on analysis/synthesis. In the second stage of the experiment, the same group of students were asked to experience the pre-prepared digital augmented reality world related to Hakkari Çukurca and Şırnak Güneyçam regions by wearing Hololens glasses and using tablet computers. The contributions of augmented reality technology to urban and regional planning studio education were discovered by using both quantitative and qualitative data collection and analysis methods. Quantitative data in the research were collected using the "Planning Studio Course Competency Acquisition Questionnaire" which was originally developed within the scope of the study, and statistically analysed using a single-group pre-test-post-test experimental design. Qualitative data in the research were collected using a semi-structured in-depth interview form and analysed with the "content analysis" method. In this direction, the answers given to the questions were divided into themes and codes, and the frequency and percentage values of the answers were extracted. The result of the research showed that the learning, competence and achievement score of 59.17 obtained with the traditional planning studio education method increased to 82.53 with the introduction of the augmented reality method. Therefore, augmented reality has made a positive contribution of approximately 40% to the level of learning, competence and achievement offered by traditional planning studio education. It has been understood that the biggest advantage of incorporating augmented reality technology into planning studio education is that it saves planning students from labour-intensive work in the education process and directs them to mind-intensive works. Augmented reality technology has prevented details from being overlooked in planning studio education, brought students closer to spatial reality, prepared the ground for multidimensional and holistic thinking, activated creative intelligence, provided qualified and permanent learning, liberated the mind, and allowed to do great things in small spaces. The integration of augmented reality technology into urban and regional planning education has changed the way students perceive space and has led them to make more free/original planning and designs. This study is original because it reveals the potential of augmented reality technology in terms of developing urban and regional planning education in line with the needs of the age and discovers ways to activate the learning skills of planning students in innovative/alternative ways.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65aMlt8bXzpQo3xs1BL_xFh_sc6P4s6Ia4kgNiMuC0Ezg
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2337
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
714899.pdf4.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

228
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

138
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.