Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2293
Title: Geological and geotechnical investigation of Antalya-Burdur railway T12 tunnel
Other Titles: Antalya-Burdur demiryolu T12 tünelinin jeolojik ve jeoteknik incelenmesi
Authors: Söğüt, Ali Rıza
Eser, Ece
Keywords: Jeoloji Mühendisliği
Geological Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu araştırmada Burdur – Antalya Demiryolu Projesi kapsamında yüksek hızlı tren hattı için açılması planlanan 2045 m uzunluğundaki T11 tünelinin ve tünel güzergâhının mühendislik jeolojisi çalışmaları kapsamında jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.Tüneller, kaya kütlelerinin belirli oranlarla ve yöntemler ile silindirik yapı biçiminde açılan boyu eninden fazla olan, yeraltı yapılarıdır. Tünel açma yöntemlerinden biri de Yeni Avusturya Yöntemi (NATM)' dir. Bu yöntemin birincil ve fazlaca öneme sahip olan ilkesi; kayanın dayanımını koruyarak kayanın harekete geçmemesini sağlamak ve tüneli çevreleyen kaya için kendisini destekleyen bir halka yapısı oluşturmaktır. Bu yöntem hem emniyetli olması açısından hem de tünelin daha ekonomik bir şekilde açılmasına olanak verir. Bu çalışmada; tünel girişinde açılan LSK-501, TSK-18, TSK-19 sondajı ve arazide ölçülen süreksizlik verileri kullanılmıştır. Yapılan sondajların kaya ve zemin laboratuvar sonuçları analiz edilmiştir. Tünelin girişi için toplam 5 adet süreksizlik ölçümü yapılıp bu ölçümler Dips5.0 programında veri üretiminde kullanılmıştır. Bu verilere göre, tünelin kireçtaşı birimi içinde açılması koşulunda duraylı ya da duraysız olacağı analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu duraysızlık beklenmediği ortaya çıkmıştır. Tünel girişine ait kaya kütlesi değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu çalışmada kaya kütlesi değerlendirmelerinde sadece RMR hesabı yapılmıştır. RMR hesabı için LSK-501 sondaj verileri kullanılarak tek eksenli basınç dayanım değeri ve ortalama nokta yükü dayanımı hesaplanmıştır. Kaya kütle değeri Bieniawski (1989) kaya kütlesi sınıflandırmasına göre zayıf kaya çıkmıştır. Beydağları Formasyonu Kireçtaşı birimine Ait RMR değeri 35 (Zayıf Kaya) olarak bulunmuştur.
Tunnels are underground structures constructed by cylindrical boring of the rock masses with certain proportions and methods. One of these methods is the New Austrian Tunnelling Method (NATM). The first and most important principle of this method is to preserve the strength of the rock mass and form a supporting circle in the surrounding rock mass around the tunnel. This method enables the construction of the tunnel to be both safe and economical.This paper aims to analyse geological and geotechnical properties of the 2045-meter span T-11 tunnel that is planned to be constructed within the scope of Burdur-Antalya high-speed railway project. In this study; the data from borings LSK-501, TSK-18, TSK-19 and discontinuity measurements were used. The laboratory results of these borings were also analysed. In total of five on-site discontinuity measurements were used in Dips v5.0 to generate the required data. The acquired data was used to analyse whether the limestone will be stable or unstable in the case of tunnel boring. The results of the analyses suggest that unstabilities are not expected. Evaluation of rock masses regarding the tunnel entrance was executed. In this study, the rock masses were evaluated with only Rock Mass Rating (RMR) calculation. In order to compute RMR values, LSK-501 boring data were used to calculate the uniaxial compressive strength and average point load strength. The limestone unit of Beydaglari Formation had an RMR value of 35 and was classified as a poor rock.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65Wu0HyAtnqRQiu_uoGnvRyNfW3O-BokCtX248sEZdoR-
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2293
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
715071.pdf14.03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

26
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.