Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2282
Title: Tarihi yapıların uluslararası farklı yönetmeliklere göre analizlerinin yapılarak sonuçlarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the results by maki?ng of analysis of historical buildings according to international different regulations
Authors: Döndüren, Mahmud Sami
Şakalak, Elifnur
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Deprem hesabı
Earthquake calculation
Deprem yönetmelikleri
Earthquake regulations
Kagir binalar
Masonry buildings
Karşılaştırma
Comparison
Tarihi eserler
Historic buildings
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Geçmişten günümüze kadar varlığını sürdüren tarihi yapıların korunması ve bu varlıklarını sürdürebilmesi; eğitim, bilgi ve sürekli bakımla mümkündür. Tarihi yapılar zamanla doğal ve yapay nedenlerden dolayı hasara uğramışlardır. Ancak inşa edildikleri döneme ait olan ustalıklar sayesinde günümüze kadar ulaşmayı başarmışlardır. Bu yapıların mevcut durumlarının incelenmesi, hasarlarının tespiti, onarımı ve güçlendirilmesi için en uygun tekniğin seçilmesi ve gereken müdahalenin zamanında yapılması oldukça önemlidir. Bu çalışmada tarihi yapılar hakkında bilgi verilmiştir. Konya'da bulunan Tarihi Şeyh Sadreddin Konevi Camisi SAP 2000 programında sonlu elemanlar modeli ile modellenmiştir. Caminin Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY 2018), Eurocode 8 (EN 1998) ve India Standard 1893:2016' ya göre statik analizleri yapılarak depreme dayanıklı tasarım kuralları ve hesap yöntemlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma neticesinde yönetmeliklerde kullanılan hesap yöntemleri ve uyulması gereken kurallar incelendiğinde TBDY 2018 ile Eurocode 8 yönetmeliği arasında benzerlikler olduğu görülmektedir. IS 1893:2016 yönetmeliğinde ise farklı hesap yöntemleri kullanılmaktadır. Dolayısıyla duvarlar için yapılan hesaplardan elde edilen sonuçlarda da karşılaştırması yapılan yönetmeliklerde aynı benzerlik ve farklılıklar olduğu görülmüştür.
Conservation and sustainability of historical structures that have survived from the past to the present; It is possible with education, knowledge and ongoing care. Historical buildings have been damaged over time due to natural and artificial reasons. However, thanks to the mastery of the period in which they were made, they have managed to reach the present day. It is very important to examine the current conditions of these structures, to determine the damage, to choose the most appropriate technique for repair and strengthening, and to make the necessary intervention in a timely manner. In this study, information about historical buildings is given. The Historical Şeyh Sadreddin Konevi Mosque in Konya was modeled with the finite element model in the SAP 2000 program. It is aimed to compare the earthquake resistant design rules and calculation methods by making the static analyzes of the mosque according to the Turkish Building Earthquake Code 2018 (TBDY 2018), Eurocode 8 (EN 1998) and India Standard 1893:2016. As a result of the study, when the calculation methods used in the regulations and the rules to be followed are examined, it is seen that there are similarities between TBDY 2018 and Eurocode 8 regulation. In the IS 1893:2016 regulation, different calculation methods are used. For this reason, it has been seen that the results obtained from the calculations for the walls have the same similarities and differences in the comparative regulations.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg1iHw5TEZecr9hOiA5QRg0pxCHeqT_w2u7AOwkbzVnMk
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2282
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
704861.pdf7.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

82
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.