Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2268
Title: Akıllı trafik sistemlerinde (ITS), bluetooth sensor verileri yardımıyla seyahat süresi tahmini gerçekleştirme
Other Titles: Travel time prediction with bluetooth sensor data in intelligent traffic system (ITS)
Authors: Civcik, Levent
Koçak, Semih
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Trafik yoğunluğu yönetimi için seyahat süresi önemli bir rol oynar. Bu süreyi saptayabilecek yöntemlerden biri de Bluetooth teknolojisidir. Bluetooth teknolojisi, trafik çalışmaları için ucuz ve kolay bir veri toplama yöntemidir. Bu yöntemle toplanan Bluetooth verileri ile; trafik izleme, belirli bir rotadaki araçları belirleyebilme ve seyahat süresi gibi bilgiler elde edilebilmektedir. Bluetooth cihazına özgü MAC adreslerinin tespiti yoluyla hareketlerin izlenmesini sağlar. Bluetooth teknolojisi ile seyahat süresi verilerini etkileyen belirli özellikler analiz edilmiştir. Günümüzde aktif olarak kullanılan Bluetooth sensörleri aracılığıyla, otoyol seyahat süresi yeni ve etkili bir veri toplama aracı olarak kullanılabilmektedir. Merkezi kontrol yazılım sistemi, merkezi konumda verileri toplamak, biçimlendirmek, araçlardaki verileri işlemek ve sürücülere sunmak amacıyla bütünsel bir sistem içermektedir. Merkezi sistem tasarımı, bir veri kaynaştırma işlemi yoluyla, bir dizi kaynaktan örneğin sensörlerden gelen veriler doğrultusunda ilgili otoyol üzerinde yine sisteme bağlı olan trafik bilgilendirme mesaj işaretlerine (VMS) tanımlanan senaryolar, metin mesaj ve görseller olmak üzere sürücüye ilgili tıkanık yol verilerini sunmak için kullanılabilmektedir. Hem ortalama hem de varyans olmak üzere seyahat süresi dağılım bilgilerinin sağlanması, sürücülerin zamanında ulaşma olasılığının yüksek olması ve güvenilir yol seçimlerinde daha etkili bir rol oynayabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı seyahat süresi dağılımını belirleyebilmek için heterojen verileri, nokta ve aralık detektörlerinden birleştirerek heterojen bir veri füzyon yöntemi önerilmektedir. Bağlantı seyahat süresi dağılımları önce nokta dedektör gözlemlerinden saptanmaktadır. Karayolu koridorları gibi sınırlı erişim koridorlarına sahip otoyollarda trafik yönetiminde başarıyla kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında üç vaka çalışması geliştirildi; 1) Koridorlar boyunca seyahat süresi/hız tahmini 2) Kaynak-Hedef (OD) matris tahmini 3) Eşzamanlı olarak etkinleştirilen birden çok Bluetooth okuyucudan gelen Bluetooth verilerini kullanarak elektronik hız denetiminin sağlanması (EDS). Sonuçlar, kentsel koridorların giriş-çıkış ağ yapısından beklendiği gibi, birçok MAC adresinin başka bir gözlem konumunda toplanarak aynı anda bir yerde gözlemlendiğini göstermiştir. MAC toplam verileri, İstanbul trafiğinde Bluetooth özellikli cihazlar için %10'a varan bir penetrasyon oranı önermektedir. Bir kentsel koridor için seyahat süresi tahmini, az sayıdaki MAC eşleşmesine rağmen Bluetooth verileri kullanarak çok etkili olmuştur. Dahası, Bluetooth verileri, EDS'den önce ve sonra beklenen hızlanma davranışının gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Açık bir ağ için OD tahmini, Bluetooth'un düşük penetrasyon hızı ve sınırlı sayıda Bluetooth okuyucu kullanıldığından güvenilir değildir. OD tahmin süreci, tekrarlanan veri toplama ve diğer veri kaynakları aracılığıyla daha fazla güvenilirlik ve fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
For traffic density management, travel time plays an important role. One of the methods that can determine this period is Bluetooth technology. Bluetooth technology is an inexpensive and easy method of data collection for traffic studies. With the Bluetooth data collected by this method, information such as traffic monitoring, the ability to identify vehicles on a certain route and travel time can be obtained. It provides tracking of movements through the detection of MAC addresses specific to the Bluetooth device. With the help of Bluetooth technology, certain characteristics affecting the travel time data have been analyzed. Currently, highway travel time can be used as a new and effective data collection tool through actively used Bluetooth sensors. The central control software system includes a holistic system for collecting, formatting data in a centralized location, processing data in vehicles and providing it to drivers. Central system design, data integration, through the process from a number of sources, for example, data from sensors connected to the system, which is again in line with the related traffic information on Highway message signs (VMS) defined scenarios, text message and images, including engorged way to present the data related to the driver can be used. Providing travel time distribution information, both average and variance, can play a more effective role in ensuring that drivers are more likely to arrive on time and choosing reliable roads. For these reasons, a heterogeneous data fusion method is proposed by combining heterogeneous data from point and december detectors in order to determine the travel time distribution. Connection travel time distributions are first determined from point detector observations. It is successfully used in traffic management on highways with limited access corridors, such as highway corridors. Within the scope of this study, three case studies were developed; 1) Estimated travel time/speed along the corridors 2) Origin-Destination (OD) matrix estimation 3) Providing electronic speed control (EDS) using Bluetooth data from multiple Bluetooth readers that are activated simultaneously. The results showed that, as expected from the entrance-exit network structure of urban corridors, many MAC addresses are observed in one place at the same time by being collected in another observation location. MAC aggregate data suggest up to 10% penetration rate for Bluetooth-enabled devices in Istanbul traffic. Travel time estimation for an urban corridor was very effective using Bluetooth data, despite few MAC pairings. Moreover, the Bluetooth data provided the expected acceleration behavior before and after the EDS. The OD estimation for an open network is unreliable due to the low penetration rate of Bluetooth and the limited number of Bluetooth readers. The OD estimation process will provide greater reliability and benefits through repeated data collection and other data sources.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg6HSB_nobNE_oncGbfiXvRmuyI_BRpgVKPxoUYGjYOga
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2268
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
704964.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

122
checked on Jan 23, 2023

Download(s)

84
checked on Jan 23, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.