Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/21
Title: Gümüş katkılı manyetik-kil nanokompozitinin katalitik özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of catalytic properties of silver doped magnetic-clay nanocomposite
Authors: Acar, Musa Kazım
Advisors: Altun, Türkan
Keywords: Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Boyalar
Dyes
Katalitik bozunma
Catalytic degradation
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada ortak çöktürme metodu ile montmorillonit/demir oksit (MMT/Fe3O4) manyetik-nano kili sentezlenmiş ve bu parçacığa kimyasal indirgeme metodu ile gümüş (Ag) eklenerek MMT/Fe3O4/Ag nanokompoziti elde edilmiştir. Sentezlenen MMT/Fe3O4 ve MMT/Fe3O4/Ag nanokompozit yapıları X-Işını Difraktometresi (XRD), Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrumu (FTIR), Branuer-Emmet-Teller Yüzey Alanı ve Gözeneklilik Boyutu (BET), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM-EDX) ve Titreşimli Numune Manyetometresi (VSM) ile karakterize edilmiştir. MMT/Fe3O4/Ag nanokompoziti, Ag' ün katalitik aktivitesinin incelenmesi amacıyla sodyum borhidrür (NaBH4) varlığında bu çalışma için seçilen Rhodamine B (RhB) ve Metil Sarısı (MY) sentetik boyalarının indirgenmesinde değerlendirilmiştir ve sonuçlar UV-Visible Spektrofotometresinde (UV-Vis) izlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, MMT/Fe3O4 kullanılarak RhB boyasının %46' sı 60 dakikada bozundurulurken, MY boyasının yalnızca %10'u 60 dakika içerisinde bozundurulmuştur. Ancak, MMT/Fe3O4 manyetik-nano kiline Ag eklendikten sonra RhB 8 dk'da ve MY ise 10 dk' da %100 oranında bozundurulmuştur. Ayrıca, boyaların bozundurulmasında pH, parçacık miktarı, boya konsantrasyonu ve NaBH4 miktarı gibi çeşitli parametreler de incelenmiştir ve optimum koşullar bulunmuştur.
In this study, montmorillonite/iron oxide (MMT/Fe3O4) magnetic-nanoclay was synthesized by the co-precipitation method and MMT/Fe3O4/Ag nanocomposite was obtained by adding silver (Ag) to this particle by chemical reduction method. Synthesized MMT/Fe3O4 and MMT/Fe3O4/Ag nanocomposite structures were characterized by X-Ray Diffractometer (XRD), Fourier Transform Infrared Spectrum (FTIR), Branuer-Emmet-Teller Surface Area and Porosity Dimension (BET), Scanning Electron Microscope (SEM-EDX ) and Vibrating Sample Magnetometer (VSM). MMT/Fe3O4/Ag nanocomposite was evaluated for the reduction of Rhodamine B (RhB) and Methyl Yellow (MY) synthetic dyes selected for this study in the presence of sodium borohydride (NaBH4) in order to investigate the catalytic activity of Ag and results were monitored by UV-Visible Spectrophotometer (UV-Vis). According to the obtained results, a 46% of RhB was degraded in 60 minutes using MMT/Fe3O4, while only 10% of MY was degraded in 60 minutes. However, after adding Ag to MMT/Fe3O4 magnetic-nano clay, RhB and MY were degraded at the rate of 100% at 8 minutes and 10 minutes, respectively. In addition, various parameters such as pH, particle dosage, dye concentration and NaBH4 amount were investigated in the degradation of dyes and the optimum conditions were found.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtKAoyKasW4KsmqZgNFcPVEXuc8nb0341HudjbCblKHg2
https://hdl.handle.net/20.500.13091/21
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
632785.pdf3.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

244
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

246
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.