Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2006
Title: p-NİTRO FENOLÜN KALİKSAREN TEMELLİ GRAFEN OKSİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN UZAKLAŞTIRILMASI
Other Titles: Removal of p-Nitrophenol from Aqueous Solutions by Calixarene based Graphene Oxide
Authors: Çengel, Fatih
Temel, Farabi
Keywords: Adsorpsiyon
Kaliksaren
Grafen oksit
p-Nitro fenol
Adsorption
Calixarene
Graphene oxide
p-Nitro phenol
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Bu çalışmada, kaliks[4]aren temelli grafen oksit (GO-Epoksi-C[4]CN), öncelikle grafit tozundan Hummers metodu kullanarak grafen oksitin (GO) sentezlenmesi ve (3-glisidoksipropil)trimetoksisilan (GPTMS) ile etkileştirilerek epoksi ucundan p-ter-bütilkaliks[4]aren dinitril türevinin bağlanması ile elde edildi. Sentezlenen bileşiklerin karakterizasyonları, 1H NMR ve FTIR analizleri ile gerçekleştirildi. Elde edilen yeni adsorban (GO-Epoksi-C[4]CN), atık sulardan p-nitro fenolün (PNF) giderilmesi için kullanıldı. Öncelikle, adsorban ve başlangıç bileşikleri kullanılarak karşılaştırma çalışmaları gerçekleştirildi ve % 81 adsorpsiyon verimi ile diğerlerine göre oldukça yüksek bir verim sağladığı gözlendi. Çalışmanın devamında, pH ve konsantrasyonun adsorpsiyona etkisi incelendi. Konsantrasyon çalışmalarından elde edilen bulgular ışığında adsorpsiyonun Langmuir izotermiyle daha uyumlu olduğu görüldü.
In this study, calix[4]arene-based graphene oxide (GO-Epoxy-C[4]CN) was synthesized using graphene oxide (GO), which was obtained from graphite powder by the Hummers method. After GO preparation, it was reacted by (3-glycidyloxypropyl)trimethoxysilane (GPTMS) to get its epoxy (GO-Epoxy). Then, GO-Epoxy-C[4]CN was obtained by immobilization of p-tert-butylcalix[4]arene nitrile derivative onto the GO-Epoxy. Characterizations of synthesized compounds were performed by 1H NMR and FTIR analysis. The obtained new adsorbent (GO-Epoxy-C[4]CN) was used for the removal of p-nitrophenol (PNP) from wastewater. First of all, comparison studies were carried out using adsorbent and starting compounds, and it was observed that it provided a very high efficiency with 81% adsorption efficiency compared to the others. Then, the effect of pH and concentration on adsorption was investigated. Hence, it was seen that the adsorption was more compatible with the Langmuir isotherm.
Description: DergiPark: 1013091
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.1013091
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/67514/1013091
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2039883
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2006
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.1013091-2039883.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on May 29, 2023

Download(s)

20
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.