Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1978
Title: PRELIMINARY INVESTIGATION OF ANAEROBIC CO-DIGESTION POTENTIAL OF PRIMARY AND SECONDARY SEWAGE SLUDGE FRACTIONS WITH FRUIT WASTE
Other Titles: Primer ve Sekonder Arıtma Çamur Fraksiyonlarının Meyve Atığı ile Anaerobik Çoklu Besiyeri Çürütmesi Ön Çalışması
Authors: Erdirençelebi, Dilek
Keywords: Sewage sludge
co-digestion
organic waste
biogas
energy
Arıtma çamuru
anaerobik
çürütme
organik atık
biyogaz
enerji
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Co-digestion feasibility of primary (PS) and secondary (SS) sewage sludge fractions produced in a municipal wastewater treatment plant (WWTP) was investigated by the mixing of fruit waste in sequential batch reactors. Toxic threshold level for pH was exceeded as fruit waste digestion produced a high level of volatile fatty acid (VFA) concentration. Alkali (NaOH) addition provided an optimum level of pH at 7.95-8.05 and 8.16-8.25 in the co-digestion of PS and SS, respectively, and efficient conversion of VFA to methane gas eliminating VFA accumulation. Buffered co-digestion resulted in 55% (+227-271 mL) and 400% (+501-546 mL) increase in biogas production compared to solely PS and SS stabilization. Fruit waste digestion’s positive effect was obtained at a higher level in SS digestion. pH rather than VFA proved to be the key parameter and NaOH highly effective as an alkali source producing double buffering effect by converting carbonic acid produced to bicarbonate alkalinity. High carbohydrate content of fruit waste exhibited a beneficial potential to neutralize high pH occurring in PS and SS digestion, thus, minimize free ammonia toxicity balancing hydroxide alkalinity formed from protein hydrolysis. Optimization of fruit waste loading rate based on pH will enable surplus energy gain and stable operation in sewage sludge and protein-rich wastewater digestion.
Kentsel atıksu arıtma tesislerinde (AAT) oluşan primer (PÇ) ve sekonder (SÇ) arıtma çamurlarının meyve atığı ile birlikte anaerobik çürütme çalışması ardışık kesikli reaktörlerde yürütülmüştür. Proseste meyve atığının parçalanması ile yüksek seviyede uçucu yağ asitleri (UYA) oluşarak toksik pH eşiği geçilmiştir. Alkali kaynağı olarak NaOH ilavesi sonrasında pH PÇ ve SÇ için sırasıyla 7.95-8.05 ve 8.16- 8.25 olarak alkali seviyelerde gerçekleşmiş ve UYA’nın etkin metana dönüşümü ile biyogazda sırasıyla %55 (+227-271 mL) ve %400 (+501-546 mL) artış elde edilmiştir. Meyve atığının aynı alkali şartta SÇ için daha yüksek verim ve proses stabilitesi sağladığı gözlenmiştir. Proses için UYA’dan ziyade pH’nın anahtar parametre olduğu belirlenmiştir. NaOH, alkali kaynağı olarak proseste oluşan karbonik asiti bikarbonat alkalinitesine çevirdiği için çift kat etki sağlamıştır. Meyve atığının karbonhidrat içeriği, PÇ ve SÇ çürütmesinde oluşan yüksek pH’nın nötralize edilmesinde faydalı katkı sağlamıştır. Sonuç olarak meyve atığının özellikle SÇ çürütmesinde ilave substrat olarak enerji eldesini arttıracağı belirlenmiştir.Organik yükleme hızının pH bazında optimize edilmesi ile alkali ilavesiz arıtma çamurlarının ve proteinli atıkların çoklu çürütmesinin kararlı işletimle gerçekleştirilmesi de mümkün olacaktır.
Description: DergiPark: 887973
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.887973
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/60526/887973
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1606445
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1978
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.887973-1606445.pdf555.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 29, 2023

Download(s)

28
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.