Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/170
Title: Konya ili taş ocakları civarında atmosferik partikül madde ölçümü ve dağılım modellemesi
Other Titles: Measurement and dispersion modelling of atmospheric particulate matter from stone quarry in Konya province
Authors: Dursun, Şükrü
Atasağun, Rahime
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Konya İli, Ankara Yolu civarındaki taş ocaklarının, her biri ayrı ayrı, ÇED ile Çevre İzin süreçlerinde olumlu olarak değerlendirilseler bile, bölge halkının ve D715 Karayolundan geçenlerin dikkat çekici seviyede hava kirliliği açısından rahatsızlıklarının bulunması nedeniyle; toplam (kümülatif) kirliliği bölgesel bazda değerlendirmek için 2018 ve 2019 yıllarında çalışma alanında PM10 ve PM2,5 ölçümleri yapılmıştır. 15.08.2018 tarihinde günlük PM10 konsantrasyonu 230,07 µg/m3, 22.06.2018 tarihinde günlük PM2,5 konsantrasyonu ise 226,44 µg/m3 maksimum olarak ölçülmüştür. 2019 yılında ölçülen saatlik PM10 konsantrasyonu 33333,33 µg/m3 ve PM2,5 konsantrasyonu 23529,41 µg/m3 ile pik yapmıştır. Yapılan bu ölçümler 2018 ve 2019 yılları için 15 km çapındaki alanda 250 m aralıklarla grid oluşturularak çalıştırılan AERMOD View Modellemesinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmış ve arazi ölçümlerinin modelleme sonucuyla uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Tesislerin kapasite raporlarına göre yılda 300 gün, günde 8 saat çalışması nedeniyle 24 saatlik (günlük) ve yıllık ortalamalar Yönetmelik sınır değerlerini sağlamıştır. Ancak modelleme sonuçlarına göre KVS (Kısa Vadeli Sınır Değer), UVS (Uzun Vadeli Sınır Değer) ve PM10 aşım sayıları Yönetmelikte verilen sınır değerleri sağlayamamıştır.
Even though the stone quarries around Ankara Yolu in Konya Province are evaluated positively in terms of EIA and Environmental Permit processes separately, due to the fact that they are disturbed in terms of air pollution at a remarkable level for the people of the region and those passing by D715 Highway; In order to evaluate the total (cumulative) pollution on a regional basis, PM10 and PM2.5 measurements were made in the study area in 2018 and 2019. On 15.08.2018, daily PM10 concentration was 230.07 µg/m3, and on 22.06.2018, daily PM2.5 concentration was measured as 226.44 µg/m3 maximum. The hourly PM10 concentration measured in 2019 peaked at 33333.33 µg/m3 and the PM2.5 concentration at 23529.41 µg/m3. These measurements were compared with the results obtained from the AERMOD View Modeling, which was run by creating a grid with 250 m intervals on an area of 15 km diameter for the years 2018 and 2019, and it was concluded that the land measurements were compatible with the modeling result. Due to the fact that the facilities operate 300 days a year, 8 hours a day, daily and annual averages have provided the limit values of the Regulation. However, according to the modeling results, KVS(Short term limit value), UVS (Long term limit value) and PM10 exceedance numbers could not be met the limit values given in the Regulation.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LW8RDaOsQWMgVOUc_4FNpAifeS44lC8YrcG9LQQyiUqH
https://hdl.handle.net/20.500.13091/170
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
687317.pdf7.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

18
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.