Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1614
Title: Çelik yapı sistemlerinin TÇY-2016 ve TS648 yönetmeliklerine göre analizleri
Other Titles: Analysis of steel building systems according to TÇY-2016 and TS648 regulations
Authors: Köken, Ali
Zararsız, Ubeydullah
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında çelik yapıların tarihçesinden kısaca bahsedilmiş ve günümüze kadar çelik yapıların kullanım alanları artarak devam ettiği vurgulanmıştır. Zaman geçtikçe yönetmelikler güncellenmiş ve daha gerçek sonuç veren yeni yöntemler geliştirilmiştir. Tezimizin amacı bu güncellenen ve değişen yönetmelikleri eski ile yenisi arasındaki oluşan farklılıkları göstermek ve aynı zamanda yeni yönetmelikteki tasarım yöntemleri arasındaki farklılıkları görmektir. Bu tez çalışmasında endüstri binası ve çok katlı bina farklı geometrik şekillerde modellenmiş, yapısal analiz programı olan Sap2000 programı yardımıyla analizi gerçekleştirilip boyutlandırılmış ve sonuçlar yapı ağırlıkları, yapı elemanlarına etki eden kesit zorları, etkileşim oranları tablolar ve grafikler halinde karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Bu yapılar TÇY 2016 yönetmeliğinde bahsi geçen "Yük ve Dayanım Katsayıları ile tasarım (YDKT) ve "Güvenlik Katsayıları" ile tasarım (GKT) yaklaşımlarından her ikisi de uygulanıp yapı ekonomiklik yönünden karşılaştırılmıştır. Bunun haricinde TS 648 ve TÇY 2016 her iki yönetmelik için deprem yükü Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar TBDY2018 yönetmeliği dikkate alınmıştır. TS648 yönetmeliği ile analizinde düşey, rüzgar ve kar yüklerinin belirlenmesi amacıyla TS498 yönetmeliği kullanılmıştır. TÇY 2016 yönetmeli için yönetmelikte bahsi geçen rüzgar yükü TS EN 1991-1-4 yönetmeliği ve kar yükleri için TS EN 1991-1-3 yönetmelikleri dikkate alınmış, düşey yükler için TS498 yönetmeliği kullanılmıştır.
In this thesis, the history of steel structures was briefly mentioned and it was emphasized that the usage areas of steel structures have been increasing until today. As time passed, the regulations were updated and new methods were developed with more real results. The aim of our thesis is to show the differences between these updated and changed regulations between the old and the new. And it is also to see the differences between the design methods in the new regulation. In this thesis, the industrial building and the multi-storey building were modeled in different geometric shapes, analyzed and dimensioned with the help of the structural analysis program Sap2000, and the results were given comparatively in the form of tables and graphs in the form of structural weights, section forces affecting structural elements, and interaction rates. These structures were compared in terms of construction economy by applying both "Load and Strength Coefficients and Design (YDKT)" and "Safety Coefficients" and design (GKT) approaches mentioned in the TÇY 2016 regulation. Apart from this, for both TS 648 and TÇY 2016 regulations, the principles for the design of buildings under earthquake load earthquake effect TBDY2018 regulations were taken into consideration. In the analysis with TS648 regulation, vertical, wind and snow loads TS498 regulation were used. For the TÇY 2016 regulation, the wind load TS EN 1991-1-4 regulation and for the snow loads TS EN 1991-1-3 regulations were taken into consideration, and the TS498 regulation was used for vertical loads.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMs4spfaQH8jIgBCFf1uixBTagTxYxRBbaKXx4fwcmtYjw
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1614
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
658106.pdf18.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

308
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

106
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.