Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1588
Title: Niğde (Ulukışla-Madenköy) Bolkardağı sülfürlü kurşun-çinko kompleks cevherinin optimum flotasyon şartlarının belirlenmesi
Other Titles: Determination of optimum flotation conditions of Niğde (Ulukışla-Madenköy) Bolkardağı sulfured lead-zinc complex ore
Authors: Ağaçayak, Tevfik
Yılmaz, Nur Benan
Keywords: Maden Mühendisliği ve Madencilik
Mining Engineering and Mining
: Kaba flotasyon
kurşun-çinko kompleks cevheri
Niğde-Ulukışla
öğütme
sülfürlü cevher
Coarse flotation
lead-zinc complex ore
Niğde-Ulukışla
grinding
sulfured ore
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, Niğde-Ulukışla yöresine ait Pb-Zn kompleks cevherinin optimum flotasyon şartları araştırılmıştır. Niğde (Ulukışla-Madenköy) yöresinden alınan sülfürlü Pb-Zn kompleks cevheri numunesinde öğütme+flotasyon deneyleri yapılmıştır. Deneysel çalışmalarda kullanılan cevher numunesinin mineralojik analiz sonucuna göre, cevher bileşiminde kalsit, kuvars, pirit, kalkopirit, hematit, götit, limonit, jips, galen, sfalerit, jarosit, arsenopirit ve markazit minerallerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Au ve Ag tanelerinin hematit, götit ve jarosit mineralleri içeriside kapanım halinde olduğu belirlenmiştir. Deneyler, %30 katı oranında, 10 L/dk hava akım hızında, 1250 dev/dk karıştırma hızında kurşun devresi pH=9 ve çinko devresi pH=12'de gerçekleştirilmiştir. Öğütme, Pb ve Zn kaba flotasyonu devresinde kullanılması gerekli olan reaktifler ve miktarları belirlenmiştir. Flotasyon testlerinde, pH ayarlayıcı olarak kurşun devresinde sodyum karbonat, çinko devresinde sönmemiş kireç, bastırıcı olarak, çinko sülfat, sodyum silikat, canlandırıcı olarak bakır sülfat, toplayıcı olarak sodyum izobütil dithiofosfin- potasyum amil ksantat ve köpürtücü olarak ise metil izobutil karbinol kullanılmıştır. Deneylerde, öğütme devresinde 8 dakika, Pb devresinde 4 dakika kondüsyon, Zn devresinde 5 dakika kondisyon süresi uygulanmıştır. Sonuç olarak, %80,63 verim ile %55,13 Pb ve %77,60 verim ile %37,32 Zn kazanılabileceği görülmüştür.
In this study, optimum flotation conditions of Pb-Zn complex ore of Niğde-Ulukışla region were investigated. Grinding + flotation experiments were carried out on the sulphide Pb-Zn complex ore sample taken from Niğde (Ulukışla-Madenköy) region. According to the mineralogical analysis of the ore sample used in the experimental studies, the ore composition contained calcite, quartz, pyrite, chalcopyrite, hematite, goethite, limonite, gypsum, galena, sphalerite, jarosite, arsenopyrite and marcasite minerals. In addition, Au and Ag grains were found to be inclusions in hematite, goethite and jarosite minerals. Experiments were carried out at 30% solids, 10 L / min air flow rate, 1250 rpm stirring speed lead circuit pH = 9 and zinc circuit pH = 12. Reagents and quantities required for grinding, Pb and Zn rough flotation were determined. In flotation tests, sodium carbonate in the lead circuit, quicklime in the zinc circuit are used as the pH regulator, zinc sulphate, sodium silicate as the depressant, sodium isobutyl dithiophosphine as the collector and methyl isobutyl carbinol as the frother. In the experiments, 8 minutes in the grinding circuit, 4 minutes in the Pb circuit and 5 minutes in the Zn circuit were applied. As a result, The lead grade of lead concentrate for 55.13%,the recovery for 80.63%, and zinc grade of zinc concentrate for 37.32%, the recovery for 77.60% were obtained.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH9Gkgsnp3yuQQdUNzAkLUw_YE1YGK7xgOfGyAmMR7fHg
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1588
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
616905.pdf2.95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

334
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

374
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.