Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1576
Title: Et ve süt ürünleri tesislerinde arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı
Other Titles: Wastewater reuse in meat and dairy products plants
Authors: Nas, Bilgehan
Yılmaz, Cemre
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Atıksuların yeniden kullanımı
et endüstrisi atıksuyu
et ve süt endüstrisi
süt endüstrisi atıksuyu
Dairy industry
dairy industry wastewater
meat and dairy industry
meat industry wastewater
wastewater reuse
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Endüstrilerde kullanılan toplam su miktarı sektörlere göre değişmektedir. İmalat sanayinde suyun temel kullanım alanları; proses suyu, kazan suyu, soğutma suyu ve evsel amaçlı tüketimlerdir. İmalat sanayisinin alt sektörlerinden biri olan gıda tesislerinde, hijyenin sağlanması üretim verimliliği ve kalitesinin vazgeçilmezidir. Bu nedenle proses suyu en fazla kullanılan su olup, onu soğutma ve ısıtma suyu kullanım miktarı takip etmektedir. Aynı şekilde gıda sektörünün önemli kolları olan et ve süt endüstrilerinde, suyun büyük miktarı proses temizliği, hijyen ve ısı alışverişi dengesini sağlamak için kullanılmaktadır. Diğer su tüketimleri saha temizliği, makine ekipman yıkaması ve evsel kullanım kaynaklıdır. Farklı amaçlarla kullanılan su, farklı kirletici konsantrasyonları içeren bir atıksu oluştur. Oluşan toplam atıksu ise alıcı ortama göre dizayn edilmiş bir atıksu arıtma tesisinde toplanır ve arıtılır. Arıtılan atıksuyun tekrar değerlendirilmesi ve suyun geri kazanımı su kaynaklarının korunması için önem arz etmektedir. Arıtılmış atıksuyun yeniden kullanılacağı alan/alanlar belirlendikten sonra istenilen standartlara göre ilave arıtım kademelerine karar verilir. Bu çalışmada; et ve süt ürünleri üretimi tesisine ait atıksu kaynakları, atıksu ve arıtılmış atıksu karakterizasyonu incelenerek arıtılmış atıksuyun yeniden kullanım alanlarına yönelik kullanım olanağı araştırılmıştır. Bu amaçla arıtılmış atıksuyun, yeniden kullanılabilecek alanların kirlilik konsantrasyonları araştırılmıştır. Çalışmada; arıtma tesisinden günlük olarak belli zamanlarda alınan atıksu numunelerinin KOİ, AKM, pH, alkalinite ve birçok kirlilik parametreleri analizleri yapılmıştır. Arıtılmış atıksuyun çiftlikte, saha içerisinde ve yardımcı tesislerinin gerekli noktalarında kullanım olanağına bakılarak uygunluğu değerlendirilmiştir.
Amount of water comsumption can vary due to sectors industries. The basic usage areas of water are; process, cooling, steam generating and heating systems, as well as social usages (home, potable, washing, field irrigation, watering etc). Water is a must for hygene of food production systems, a need for process productivity, and quality. Thus, water consumption on process side is highest than cooling, heating systems. Other causes of water consumption are; area cleaning, equipment cleaning and some residential usage. As the water used for/in different systems, the impurities and amount of those impruties can be differentiated. The waste water of those different systems, will be collected in waste water plants, which are designed accordingly and this water will be treated in these plants. It is very important to reuse this treated water, in order to protect environment and to protect precious, decreasing fresh water sources. After determining the aim of water usage, waste water can be prufied with convenient steps, due to standards needed. In this study; wastewater sources of meat and dairy production facility, wastewater and treated wastewater characterization were investigated and the possibility of using treated wastewater for reuse areas was investigated. For this purpose, pollution concentrations of treated wastewater and reusable areas were investigated. In this study; KOİ, TAKM, pH, alkalinity and many pollution parameters of wastewater samples taken from treatment plant at certain times daily were analyzed. The suitability of the treated wastewater was evaluated by considering the possibility of being used at the farm, on-site and at the necessary points of the auxiliary facilities.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH5j0AbIj9bCv0BE4np2taot_DY4SS0M7gjV2FeKcTW_C
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1576
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
616864.pdf2.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

270
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

96
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.