Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1508
Title: Tank otomasyon sisteminde PLC ve SCADA dizaynı ve performans analizi
Other Titles: Design and performance analysis of PLC and SCADA at tank automation system
Authors: Gültekin, Seyfettin Sinan
Yalçın, Yasemin
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Otomasyon
PLC
SCADA
Simatic
Tank otomasyon sistemi
WinCC
Otomasyon
Automation
Automation
PLC
SCADA
Sematic
Tank automation system
WinCC
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Otomasyon endüstriyel alanda, yönetimde ve bilişim sektöründe gerçekleştirilen işlerde insan vasıtasıyla gerçekleştirilen işlemlerin otomatik olarak yapılmasını sağlamaktadır. Bir başka deyişle otomasyon, yapımı gerekli olan bir işte insan ve makinenin görev paylaşımı yapmasıdır. Bu tanımın kapsamını daraltacak olursak otomasyon, mekanik, elektronik ve bilgisayar tabanlı sistemleri kullanarak üretimin gerçekleştirilmesi ve kontrol edilmesi demektir. Endüstriyel otomasyonda temel amaç, üretimde harcanan insan gücünü en aza indirmektedir. Bununla beraber, insan hatalarının azaltılması ve üretimdeki verimliliğin en üst seviyelere çıkarılması da amaçlanmaktadır. Tüm bunların sonucunda üretim ortamında gereksinimi bulunan insani ihtiyaçlar ortadan kaldırılmış olup üretim hızı da artırılmış olur. Bu tezde genel olarak otomasyon sistemlerinin dizayn şeklinden, tank otomasyon sisteminin tüm yapım detaylarından, bu tarz sistemlerin neden kullanıldığından ve faydalarından, endüstriyel saha uygulamalarından, otomasyon pano dizaynından, Simatic manager ve Wincc programlarının endüstride nasıl kullanılacağından, saha ve PLC ekipmanlarının seçim detaylarından, yapılan sistemin efektif olarak kullanılarak geçmişte insan hatalarına bağlı işleyişinin değişmesinden, sistemin performans analizinden, arşiv ve TAG yönetimi ile toplam üretken bakım onarım faaliyetlerine sağladığı katkıdan bahsedilmiştir.
Automation involves the automated work of human beings in industry, management and IT operations. In other words, automation is the sharing of tasks between man and machine. If we narrow the scope of the definition a little bit, automation is the realization and control of manufacturing using mechanical, electronic and computer-based systems. The main purpose of industrial automation is to minimize the manpower to be spent during the production process. However, it is also aimed to reduce human errors and maximize product efficiency. As a result of this, production needs are increased by eliminating the human needs that are needed in the working environment. In this thesis, the design of automation systems in general, all the construction details of the tank automation system, why such systems are used and benefits, industrial field applications, automation panel design, how to use Sematic manager and Wincc programs in the industry, selection of field and PLC equipment, details of the system In the past, it has been used effectively to change the functioning of human error due to human errors, performance analysis of the system, archive and TAG management and total productive maintenance and repair activities have been mentioned.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH4TZzHmYfW51UbfG5DpSvan0bfP0MxeHJGXKbc73Kos1
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1508
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
618552.pdf4.88 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

294
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

402
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.