Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1495
Title: Betonarme binaların doğrusal olmayan hesap yöntemleri ile analizi üzerine bir çalışma
Other Titles: A study on the analysis of reinforced concrete buildings with nonlinear calculation methods
Authors: Yüksel, Süleyman Bahadır
Yağlıkçı, Süleyman
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Betonarme binalar
Reinforced concrete buildings
Performans analizi
Performance analysis
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada ilk olarak konu ile ilgili genel bilgiler verilmiş ve konu ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. Sonra DBYBHY 2007 ve TBDY 2018' e göre doğrusal olmayan hesap yöntemleri ile yapı sistemlerinin performans analizinden bahsedilmiştir. Ardından sayısal incelemelere konu olan farklı tip betonarme taşıyıcı sistemlerin DBYBHY 2007 ve TS 500' e göre tasarımları yapılmıştır. Tasarımı yapılan farklı tip betonarme taşıyıcı sistemler mevcut bir yapı sistemi olarak varsayılmıştır. Bu doğrultuda tasarımı yapılan farklı tip betonarme taşıyıcı sistemlerin DBYBHY 2007' de tanımlanan artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemine ve TBDY 2018' de tanımlanan sabit tek modlu itme yöntemine göre artımsal itme analizleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen artımsal itme analizleri sonucu farklı tip betonarme taşıyıcı sistemler için elde edilen kapasite eğrileri ve performans noktalarındaki deprem istemleri (tepe yer değiştirmeleri, taban kesme kuvvetleri, kat kesme kuvvetleri ve göreli kat ötelemeleri) karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar şekil ve çizelgeler üzerinde detaylı olarak incelenmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.
In this study, firstly, general information is given about it and the related works have been investigated. Then, according to DBYBHY 2007 and TBDY 2018, performance analysis of structural systems related to nonlinear methods have been mentioned. After that, different types of reinforced concrete structural systems subject to numerical investigations have been designed according to DBYBHY 2007 and TS 500. These different types of reinforced concrete structural systems are assumed to be an existing structural system. Accordingly, pushover analysis for designed different types of reinforced concrete systems is calculated according to the incremental equivalent earthquake load method defined in DBYBHY 2007 and the fixed single mode pushover method defined in TBDY 2018. The results obtained from pushover analysis of designed different types of reinforced concrete systems, capacity curves and the earthquake demand at the performance point (roof displacements, base shear forces, story shear forces and relative story drifts) were compared. These comparisons are elaborated on figures and tables and the obtained results are interpreted.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Eb5EkakJlp3olBdo_wNEGUbyhwDwZ3HR22Yo5qZ1vmU3Jp8nXBZQDSSgqGmoZmFK
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1495
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
626040.pdf6.51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

174
checked on Jan 23, 2023

Download(s)

74
checked on Jan 23, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.