Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1479
Title: Temel tasarım dersinin sinema filmleri eşliğinde yürütülmesine yönelik bir yöntem önerisi
Other Titles: Proposal of a new method for teaching basic desgn lesson with movies
Authors: Alkan, Ahmet
Uslugil, Hayriye Elif
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Mimarlık eğitiminin omurgasını stüdyo dersleri oluşturmaktadır. Diğer derslerin amacı stüdyo derslerini desteklemek ve öğrencilerin donanımlı bir şekilde mezun olmasını sağlamaktır. Temel tasarım dersi ise stüdyo dersleri için bir temel niteliğindedir. Temel tasarım dersi, tasarımın ana ilke ve ögelerinin öğretildiği ve soyut bir şekilde düşünme becerisinin öğrencilere kazandırıldığı derstir. Öğrenciler temel tasarım dersinde tasarıma nasıl başlayacaklarını, kendilerini nasıl ifade edeceklerini, argümanları ve teknik malzemeyi nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Günümüzde bazı mimarlık okullarında 1. stüdyo yerine temel tasarım dersi verilmektedir. Temel tasarım dersi ilk Almanya'da Bauhaus Sanat ve Tasarım Okulunda öğretilmiştir. Ülkemizde de hızla kabul görmüş ve mimarlık eğitiminin parçası haline gelmiştir. Yapılan literatür araştırmalarında temel tasarım dersinin yürütülmesinde sürekli yeni yöntemlerin uygulandığı görülmüştür. Değişen hayat akışına ayak uydurmak için eğitmenler işleyiş şekillerini güncellemekte ve yenilemektedirler. Bu tez çalışmasında temel tasarım dersinin sinema filmleri eşliğinde yürütülmesi odaklı yeni bir temel tasarım eğitim yöntemi önerilmektedir. Yapılan araştırmalarda bu yönde yapılmış bir çalışmanın olmadığı ve çalışmanın özgün olduğu görülmüştür. Günümüzde üniversite sıralarını dolduran öğrencilerimiz Z kuşağı olarak adlandırılan, dijital bir çağda doğan insanlardır. Her geçen gün bir yenilik ile karşılaşan, sosyal medyada ve internet üzerinde anlık dialar görmeye alışmış bu kalabalığın dikkatini çekmek her geçen gün daha zor hale gelmektedir. Öğrencilerin temel tasarım dersine olan ilgilerini artırmak kaygısı bu çalışmanın çıkış noktası olmuştur. Mimarlık ve sinema akrabalığının temel tasarım dersine fayda sağlayacağı düşüncesi ile hareket edilerek, sinema filmlerinin temel tasarım dersinin parçası olduğu bir yöntem ortaya konmuştur. Bu yönteme göre öğrencilere konuların aktarılmasında yalnızca sinema filmleri yol göstermiştir. Yapılacak uygulamalar da bu doğrultuda yapılmıştır. Temel tasarım dersinin sinema filmleri eşliğinde yürütülmesine yönelik önerilen yöntem birinci sınıf öğrencilerinin bir kısmından oluşan bir grupla deneyimlenmiştir. Aynı anda bu grubun dışında kalan öğrenciler de klasik yöntemle temel tasarım dersi almaya devam etmişlerdir. Dönem sonunda öğrencilerin görüşlerini alan, algılama düzeylerini ölçen nitel ve nicel araştırmalar yapılmıştır. Karma yöntemden faydalanılarak sonuçlar elde edilmiştir. İki bağımsız uzmandan öğrencilerin ortaya koyduğu ürünlerin değerlendirilmesi istenmiştir. Sonuç olarak sinema filmlerinin temel tasarım dersine dâhil edilmesinin öğrenciler tarafından eğlenceli bulunduğu, yapılan temel tasarım çalışmalarının daha başarılı olduğu, öğrencilerin konuları daha iyi algıladığı ve içselleştirdiği görülmüştür.
Studio courses form the backbone of architectural education. The purpose of the other courses is to support the studio courses and to ensure that the students graduate with a strong background. The Basic Design is a course in which the main principles and elements of design are taught and the ability to think abstractly is given to the students. In the basic design course, students learn how to start design, how to express themselves, how to use arguments and technical material. Today, some universities have Basic Design course as a replacement of Studio 1 course. Basic Design course is first taught in Bauhaus Art & Design School in Germany. It has been rapidly accepted in Turkey as well and has become a part of architectural education. The literature research shows that new methods are applied constantly for teaching basic design. In order to adapt the course to the changing life style over time, the instructors update and renovate their teaching methods. This thesis proposes a new teaching method along with cinema movies for the basic design course. Researches show that this method has not been exercised before and it is a unique study. The students that have been studying in universities nowadays are called Z generation which were born in the digital era. It is getting more and more difficult to attract the attention of this crowd, who are accustomed to seeing instant slides on social media and the internet, encountering a novelty every day. The starting point of this study was the concern to increase students' interest in the basic design course. Acting on the idea that the kinship of architecture and cinema will benefit the basic design course, a method has been put forward in which movies are a part of the basic design course. According to this method, only cinema films guided the students in transferring the subjects. The applications to be made have also been made in this direction. The method proposed for conducting the basic design course by movies has been experienced with a group of students in 1st year of architecture. The other 1st year students which are not part of this group continued with the conventional teaching method. At the end of the semester, qualitative and quantitative researches were conducted that took the students' opinions and measured their perception levels. Mixed method application has been done to obtain the results. Two independent senior instructors have evaluated the design studies created by students over the semester. As a result, it has been seen that the students find the movies-oriented teaching method much fun and the group taught basic design with movies are much successful along with students perceived and internalized the subjects better by this method.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LSIbiGBpD6IKdqvSfr_N8B0S80wNJlUIkH-rJSadR5J3
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1479
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
685062.pdf13.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

220
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

100
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.