Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1457
Title: Küçük delta tipi darrieus rüzgâr türbini verimine farklı düşey kanat açısı ve uç açıklıklarının etkisinin deneysel olarak araştırılması
Other Titles: Experimental investigation of the effect of different vertical blade angels and tip spans on small delta type darrieus wind turbine efficiency
Authors: Köse, Faruk
Ünal, Adem
Keywords: Enerji
Energy
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında, yerleşim yerlerinde ve elektriğin ulaşmadığı noktalarda kullanıma uygun olan 100 W güç kapasitesine sahip küçük Delta Tipi Darrieus rüzgar türbininin düşey kanat açılarının ve uç açıklıklarının değişiminin türbin verimliliğine olan etkisi araştırılmıştır. Rüzgar tünelinde elde edilen farklı rüzgar hızlarında delta tipi darrieus rüzgar türbininin kuvvet değerleri tek akışlı tüp modeli ve kanat eleman metodu ile her bir kanat beş parçaya bölünerek ayrı ayrı hesaplanmış, tasarımı yapılan rüzgar türbini literatürde yaygın olarak kullanılan Naca0018 kanat profili ile imal edilmiş ve ikili, üçlü ve dörtlü kanatçıklar ile düşey kanat açıları kademeli olarak değiştirilerek türbin verimliliğinin nasıl etkilendiği yapılan deneyler ile gözlemlenmiştir. Hesaplamalar ile elde edilen değerler deney sonunda elde edilen değerler ile karşılaştırılmış, kanatların düşey kanat açılarının azaltılmasıyla verimliliğin de azaldığı tespit edilmiştir. Son kısımda deney sonuçları tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.
In this thesis study, the effect of the variation of the vertical blade angles and tip spans of the small Delta Type Darrieus Wind Turbine with a power capacity of 100 W, which is suitable for use in residential areas and at points where electricity does not reach, on the turbine efficiency has been investigated. The force values of the delta type Darrieus wind turbine at different wind speeds obtained in the wind tunnel were calculated separately by dividing each blade into five parts by the blade element method and single-stream tube model. It has been investigated how the efficiency is affected by the experiments. The target values obtained with the calculations and the values obtained at the end of the experiment were compared, and it was observed that the efficiency decreased by decreasing the vertical blade angles of the blades with double, triple and quadruple blades. In the last part, the results of the experiment were discussed and some suggestions were made.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LT1pPFSHgmm5VNZptIdRNk95qveO-Opoco6fJh14OYd0
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1457
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
687216.pdf3.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

174
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

232
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.