Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1455
Title: Beyşehir Üzümlü çevresinin jeoloji ve hidrojeoloji incelemesi
Other Titles: Geological and hydrogeological investigations around Üzümlü Beyşehir
Authors: Söğüt, Ali Rıza
Ülvan, Ahmet Oğuzhan
Keywords: Jeoloji Mühendisliği
Geological Engineering
Beyşehir-Hoyran Napları
Bolat Formasyonu
Hidrojeoloji
Kovanlık Karışığı
Şarakmana Üyesi.
Beyşehir-Hoyran Nappes
Bolat Formation
Boyalıtepe Units
Hydrogeology
Şarakmana Member.
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma, su kaynaklarının yetersiz olduğu ve oldukça yoğun nüfusa sahip olan Üzümlü (Beyşehir-Konya) bölgesinin içme, kullanım ve tarımsal sulama suyu ihtiyacının karşılanmasına yöneliktir. Araştırma alanının jeoloji ve hidrojeolojisi; ayrıntılı olarak çalışılıp, 1:25.000 ölçekli jeoloji haritası güncellenerek, insan hayvan ve bitki sağlığına uygun, yeraltı suyu içerebilen akiferler tespit edilmiş, ayrıca Üzümlü sulama göletindeki su kaçaklarını önlemeye yönelik çalışmalarda bulunulmuştur. Toros kuşağının Orta Toroslar bölümünde bulunan araştırma alanının jeolojisi; farklı stratigrafik, litolojik, tektonik ve metamorfik özellikler gösterebilen değişik birliklerden meydana gelmiştir. Yörede, göreceli otokton Geyikdağı Birliği ve allokton olarak da Bozkır ve Aladağ birlikleri gözlenmektedir. Bölgenin tektonik hareketlerden oldukça fazla etkilenmiş olması, yağış ve beslenme havzasının yeteri kadar büyük olmaması gibi nedenler, yeraltı suyunun elde edilmesini oldukça güçleştirmektedir. Yapılan hidrojeoloji haritasında; yeraltı suyu yönünün kuzeyde; güneydoğudan kuzeybatıya doğru, güneyde ise; kuzeybatıdan güneydoğuya olduğu belirlenmiştir. Schoeller diyagramı yardımıyla, suların kökenlerinin aynı olduğu sonucuna varılmış olup, suların Piper Diyagramında ise, CaCO3'lı sular sınıfında yer aldığı tespit edilmiştir. Wilcox diyagramına göre de çok iyi su sınıfına giren örnekler; ABD Tuzluluk laboratuvarı diyagramında ise, C2S1 sınıfına dahilen, ''orta tuzlu ve az sodyumlu sular'' özelliği göstermektedir.
The purpose of this study is meet to requirements of healty water for drink, usage and irrigation in the densely populated region where the water resources are insufficient. Detailed geological and hydrogeological studies of the region have been carried out to identify aquifers that can contain groundwater suitable for human, animal and vegetable health. Furthermore, the geological map of Üzümlü region at 1:25.000 scale was revised. In addition, studies were worked to prevent leaking water in the Üzümlü irrigation dam. The geology of the Beyşehir, Üzümlü region, which is located in the Central Taurides, consists of different units which can show different stratigraphic, lithological, tectonic and metamorphic features. In the region, the relative autochthonous Geyikdağı Unit and allochthonous Bozkır and Aladağ Units are observed. It's extremely difficult to obtain groundwater in this region due to the facts that the area is highly affected by tectonic movements, and additionally the rainfall and the groundwater reception basin are not large enough. According to the hydrogeological map, it was revealed that the groundwater flows from the southeast to the northwest. In accordance with the data set of the Schoeller diagram, the origins of waters were found to be the same. According to Piper Diagram, their characteristics are consistent with those of the CaCO3 waters. In accordance with the Wilcox diagram, it is a very good water class. In the US Salinity laboratory diagram, it is classified as C2S1 with medium salinity and less sodium.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZiHqik1705crC99Gj6uXG49Ceau7q-zUL7fWOBpPrPzO
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1455
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
569918.pdf38.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

116
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

44
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.