Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1346
Title: Doğal dil işleme ile akademik metinlerin kümelenmesi
Other Titles: Clustering academic texts using natural language processing
Authors: Kaya, Ersin
Taşkıran, Salimkan Fatma
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde ulaşımı kolay hale gelen verilerin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için verileri ihtiyaç duyulan özelliklerine göre kategorize etmek gerekmektedir. Akademik alanda araştırma yaparken ise genellikle makale, bildiri veya tez çalışmaları gibi metin tabanlı veriler kullanılır. Kısa sürede ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşılması için bu verilerin kategorize edilmesi büyük kolaylık sağlar. Metin tabanlı verilerin kategorizasyonu için doğal dil işleme ve makine öğrenmesi yöntemleri bir arada kullanılır. Doğal dil işleme, insanların kullandığı diller (doğal dil) ve bilgisayarlar arasındaki etkileşimi ele alan bir dilbilim, yapay zekâ ve bilgisayar bilimleri alanıdır, doğal dil metinlerinin ve konuşmaların anlanması, analiz ve manipüle edilmesinde bilgisayarların kullanımını inceler. Bu tez çalışmasında doğal dil işleme teknikleri ile akademik metinler üzerinde kümeleme yapılmıştır. Frekans tabanlı ve yapay sinir ağı tabanlı metin temsil yöntemleri kullanılarak farklı kümeleme algoritmalarından alınan sonuçlar karşılaştırılımış ve analiz edilmiştir.
Today, access to data has become extremely easy. In order to use these data efficiently, it is necessary to categorize the data according to the required properties. While doing research in the academic field, text-based data such as articles, papers or thesis studies are generally used. Categorizing these data in order to reach the needed information in a short time provides great convenience. Natural language processing and machine learning methods are used for the categorization of text-based data. Natural language processing is a field of linguistics, artificial intelligence and computer science that deals with the interaction between human languages (natural language) and computers. It studies the usage of computers in understanding, analysing and manipulating the natural language texts and natural speech. In this thesis, clustering was done on academic texts using natural language processing techniques. With frequency-based and neural network-based text representation methods, the results from different clustering algorithms were compared and analyzed.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LfUEMoyVTFUdh4ZOL2fnhgkZmWLutHoUdEtZEpknLly-
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1346
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
687202.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

858
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

450
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.