Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1277
Title: Mimarlıkta sürdürülebilir akıllı kent kavramı ve Konya kentinin gelişim sürecinin değerlendirilmesi
Other Titles: Sustainable smart city concept in architecture and evaluation of Konya's development process
Authors: Büyükşahin, Süheyla
Şenyıl, Nazmiye Nur
Keywords: Mimarlık
Architecture
Akıllı Çevre
Akıllı Kent
Kent
Konya
Sürdürülebilirlik
City
Konya
Smart City
Smart Environment
Sustainability
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Kent, tarih boyunca şekillenerek gelişmiş, insanların bir arada yaşama faaliyetleri sonucunda yaşadıkları mekânlarda kurdukları sosyal ilişkiler sonucu ortaya çıkmış yaşam alanlarıdır. Kentlerin şekillenmesinde, bu sosyal ilişkiler dışında kenti meydana getiren ve günümüze ulaştıran süreçte karşılaşılan problemlere yönelik çözümlerin üretilmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda kentler, geçirdikleri her dönemde karşılaştığı problem doğrultusunda yine dönemin şartlarına uygun çözümler üreterek mevcudiyetini sürdürmüştür. İnsanlık tarihi boyunca küresel anlamda meydana gelen nüfus artışı, beraberinde kentleri etkileyerek değişmesine neden olmuş ve yenilikçi bir yaşam tarzı olan akıllı kentleri ortaya çıkarmıştır. Akıllı kentler küresel anlamda çağın gerekliliklerine yönelik ortaya çıkan problemlere karşı farkındalık ve sürdürülebilir bilinç ile yaklaşarak çözüm üretmeye çalışmaktadır. Bu süreçte bilgi iletişim teknolojilerini aktif olarak kullanarak geliştirdiği çözümler ile kentleri daha yaşanabilir kılabilecek ve kentleri sürdürülebilir yöntemler sayesinde geleceğe ulaştırabilecektir. Özellikle son on yıldır küresel anlamda akıllı kentler üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır ancak Türkiye'de bu anlamda yapılan çalışmalar yetersiz kalmakta ve bazı büyükşehirler dışında akıllı kent uygulamaları kullanılmamaktadır. Alan çalışması için seçilen Konya kenti yaptığı çalışmalarla, Türkiye genelinde akıllı kent olma sürecinde ilerleyen bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada tarihsel süreçte değişen kent kavramı değerlendirilmiş, akıllı kent kavramı ve bileşenleri ayrıntılı incelenmiştir. Akıllı kent bileşenlerinden biri olan akıllı çevrenin parametreleri belirlenerek ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Dünyada bulunan başlıca akıllı kentlerden örnekler verilerek kullanılan uygulamalardan bahsedilmiştir. Alan çalışmasında Konya kentinin mevcut kent özellikleri ve geçirdiği değişiklikler incelenmiştir. Akıllı kent olma sürecinde mevcut konumunu belirleyebilmek için kentte bulunan akıllı kent uygulamaları açıklanmıştır. Sürdürülebilir özellikler taşıyan akıllı çevre parametreleri ve uygulamalarından bahsedilmiştir. Sonuç olarak Konya kenti sahip olduğu akıllı uygulamalar ve sürdürülebilir çalışmalar ile akıllı kent olma sürecinde ilerleyen ve gelişen bir kenttir. Mevcut uygulamaların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile bu süreç hız kazanacaktır. Gelecekte bu bağlamda kentin mevcut akıllı uygulamalarını sürdürülebilir yöntemler ile yürütmesi ve geliştirmesi sayesinde daha kaliteli nitelikler taşıyan yaşanabilir bir kent oluşturulmuş olacaktır.
The city is a living space that has been shaped throughout history and emerged as a result of the social relationships people have established in the spaces they live in as a result of the activities of living together. In shaping the cities, it is important to find solutions to the problems encountered in the process that creates the city and brings it to the present day, apart from these social relations. In this context, cities continued their existence by producing solutions suitable for the conditions of the period in line with the problems they encountered in every period they had. Throughout the history of humanity, the global population growth has affected the cities and caused them to change and created smart cities with an innovative lifestyle. Smart cities try to produce solutions by approaching with awareness and sustainable consciousness against the problems that arise in global sense for the requirements of the age. In this process, it will be able to make cities more livable with the solutions it develops by actively using information communication technologies, and it will be able to bring cities to the future through sustainable methods. Especially in global terms over the past decade it has made extensive studies on intelligent cities, but the work done in this sense, Turkey is using smart city applications outside insufficient and some metropolitan. his work selected for field work in the city of Konya, Turkey, as a progressive city in the process of being smart cities across emerges. In the study, the concept of changing city in the historical process has been evaluated and the concept of smart city and its components are examined in detail. The parameters of the smart environment, which is one of the smart city components, are determined and explained in detail. The applications used are exemplified by giving examples from the major smart cities in the world. In the field study, the existing urban characteristics of Konya city and the changes it has undergone were examined. In order to determine its current position in the process of becoming a smart city, smart city applications in the city have been explained. Smart environmental parameters and applications with sustainable features are mentioned. As a result, the city of Konya is a city that progresses and develops in the process of becoming a smart city with its smart applications and sustainable studies. This process will gain speed with the dissemination and development of existing applications. In the future, in this context, a livable city with higher quality qualities will be created thanks to the implementation and development of the existing smart applications of the city with sustainable methods.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEAse9VQPySQBJ7Jyrhc1uAbAf_5ru-PLu-QDSQWN0TagP
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1277
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
679262.pdf2.92 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

316
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

200
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.