Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/124
Title: Gümüşköy kompleks cevherinden gümüşün basınçlı ortamda çözündürme şartlarının belirlenmesi
Other Titles: Determination of dissolution conditions of silver from Gümüşköy complex ore in pressure media
Authors: Ağaçayak, Tevfik
Apaydın, Burak
Keywords: Maden Mühendisliği ve Madencilik
Mining Engineering and Mining
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde altın ve gümüş gibi değerli metalleri içeren cevherlerden altın veya gümüşün kazanılmasında tercih edilen ve uygulanan en yaygın yöntemlerden birisi siyanür liçi olarak bilinmektedir. Hidrometalurjik bir proses olan siyanürleme, 100 yıllardan beri altın ve gümüşü cevherlerden ve konsantrelerden ayırmak için kullanılmaktadır. Bu prosesin kullanılma sebebi ise düşük tenörlü ve çok ince tane boyut içeren cevherlerde yüksek verim oranlarında çalışılmasıdır. Gümüşün çözündürülmesi genellikle metal siyanür komplekslerinin karışımlarını içeren alkali siyanür çözeltileri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma, Gümüşköy (Kütahya) kompleks gümüş cevherinin kimyasal yöntemlerle zenginleştirilmesini kapsamaktadır. Bu amaçla, yüksek sıcaklık ve basınç kullanılarak siyanür liçi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Liç parametreleri olarak, tane boyutu, NaCN konsantrasyonu, sıcaklık, basınç, oksijen miktarı ve pH seçilmiş ve deneylerde tenör ve karıştırma hızı sabit tutularak bu parametrelerin kompleks gümüş cevherinden gümüşün çözündürülmesine etkisi incelenmiştir. Optimum sonuçların elde edildiği parametrelerin ise, tane boyutunu 10µm, NaCN konsantrasyonunu 1.2 g/lt, liç sıcaklığı 130°C, basıncı 10 bar, oksijen basıncı 1.5 bar ve pH ise 11 olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, kompleks gümüş cevherinden gümüşün yüksek sıcaklık ve basınç kullanılarak siyanürlü ortamda çözeltiye alınabileceği görülmüştür.
Nowadays it's known that cyanide leaching is one of the most prevalent preferred and applied method to extract gold and silver from the ores containing precious metals such as gold and silver. Cyanidation, which is a hydrometallurgical process, has been applied for extraction of gold and silver from ores and concentrates for hundreds of years. The reason why this process is being applied is because it can be applied with high efficiency for fine and low grade ores. Dissolution of silver usually occurs by using alkaline cyanide solutions containing mixtures of metal cyanide complexes. This study includes beneficiation of Gümüşköy (Kütahya) complex Silver ore by chemical methods. For this purpose, cyanide leaching studies were carried out by using high tempreature and pressure. Particle size, NaCN concentration, temperature, pressure, oxygen amount and pH was selected as leaching parameters and effects of these parameters on dissolution of Silver from complex Silver ore were examined during experiments by setting grade and stirring speed. It's determined that optimum results were reached at 10 ?m particle size, 1.2 g/lt NaCN concentration, 130°C leaching temparature, 10 bar pressure, 1.5 bar oxygen pressure and pH 11. Consequently, it's observed that silver in complex silver ores can be transferred to the solution in Cyanide media by using high temparature and pressure.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYkQJHi0XG1FPynT-a36CuKEtQ2cOrNeYICi7oJ06xDhp
https://hdl.handle.net/20.500.13091/124
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
539057.pdf2.35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

110
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

70
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.