Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1196
Title: Tip planlı sanayi sitelerinde kullanıcı gereksinimlerine bağlı tadilatların tespiti ve değerlendirilmesi "Konya Büsan-ı örneği"
Other Titles: Determination and evaluation of modifications of typical planned industrial sites in terms of user needs; The case of Büsan-i konya
Authors: Polat, Merve
Advisors: Korkmaz, Serra Zerrin
Keywords: Mimarlık
Architecture
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: In this study; industry, concepts of industrialization and urbanization, the emergence of the planned industrial zones and organized industrial zones and industrial site applications in Turkey are discussed. Besides, the historical development of the Konya industry and the formation of industrial zones on the scale of development plans were examined and the changes in the structural characteristics of industrial sites over time were evaluated through examples. It has been observed that user requirements that were not foreseen or subsequently came up during the design phase caused modifications in the industrial sites which were projected according to typical plans. In this respect, " Büsan-I " one of the important investments of Konya in the 1990s, where chosen as a study area, in which today physical aging and comfort problems occurred. It has been determined that there were different approaches according to the process followed in the modifications, samples to be examined were selected in this context. In order to evaluate the modifications systematically, it was aimed to show up the interventions in a prepared table making them possible to compare and observe. As a result, planning suggestions for new industrial sites are presented in line with the problems identified in the samples examined within the scope of this thesis. In addition, the importance of restoring comfort conditions of the existing buildings and preventing illegal interventions by providing technical support followed a disciplinary and systematical modifications to buildings which are about to complete their technical life but whose structural life is continuing, has been emphasised. Keywords: Konya Industry, Planned Industrial Zone, Industrial Site, Renovation,
Bu çalışmada; sanayi, sanayileşme ve kentleşme kavramları, planlı sanayi bölgelerinin ortaya çıkışı ve Türkiye'de organize sanayi bölgesi ve sanayi sitesi uygulamaları ele alınmıştır. Ayrıca Konya sanayisinin tarihi gelişimi ve imar planları ölçeğinde sanayi bölgelerinin oluşumu incelenmiş, sanayi sitelerinin yapısal özelliklerinin zaman içindeki değişimi örnekler üzerinden değerlendirilmiştir. Tasarım aşamasında öngörülmemiş veya sonradan oluşan kullanıcı gereksinimlerinin tip planlı olarak projelendirilen sanayi sitelerinde tadilatlara sebep olduğu gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda 1990'lı yıllarda Konya'nın önemli yatırımlarından olan günümüzde fiziksel eskimelerin ve konfor sorunlarının oluştuğu "Büsan-I" çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Tadilatlarda izlenen sürece göre farklı yaklaşımların olduğu tespit edilmiş, incelenecek örnekler bu bağlamda seçilmiştir. Tadilatların bir sistem içerisinde değerlendirilebilmesi için hazırlanan çizelgeyle müdahalelerin bir tablo üzerinde görülmesi ve karşılaştırmaların yapılabilmesi istenmiştir. Sonuç olarak bu tez çalışması kapsamında incelenen örneklerde tespit edilen sorunlar doğrultusunda yeni yapılacak sanayi siteleri için planlama önerileri sunulmuştur. Ayrıca bina yaşı itibariyle teknik ömrünü tamamlamak üzere olan ancak strüktür ömrü devam eden yapılarda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda teknik destek alınarak belli bir disiplin ve sistem ile yapılan tadilatlarla mevcut yapıların konfor şartlarının yeniden sağlanmasının ve kaçak müdahalelerin önüne geçilmesinin önemi vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Konya Sanayi, Planlı Sanayi Bölgesi, Sanayi Sitesi, Tadilat,
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwM5G77A78qedIhYsuByZH4WjhBXk1sXvLf7cs8zo61fq
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1196
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
584521.pdf12.15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

82
checked on May 13, 2024

Download(s)

96
checked on May 13, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.