Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1147
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSağ, Neslihan Serdaroğlu-
dc.contributor.authorÖztekin, Kübra-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:34:45Z-
dc.date.available2021-12-13T10:34:45Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH6IkldptAnB2O4w1wDN6gOUvDl-nZbFD7TgQggzrggfV-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/1147-
dc.description.abstractKentsel lojistik hizmetleri kentleri ekonomik faaliyet alanlarının yanı sıra fiziksel ve sosyal açıdan da etkilemektedir. Türkiye'de yeni bir kavram olarak akademik çalışmalara konu olan kentsel lojistik, kentsel alanda mal ve hizmet hareketliliği ve buna dayalı sorunlara çözüm sunabilmektedir. Bu tezin amacı, kentsel lojistik hareketliliğin kent planlaması açısından değerlendirilmesi, lojistik hareketlilik ile oluşacak değişimlerin ve olası sorunların çözümüne katkıda bulunacak fikirlerin tartışılmasıdır. Çalışma kapsamında, kentsel lojistik kavramının mekânsal etkilerine dikkat çekilerek bu kavramın kentsel planlamadaki önemini, İzmir Kemalpaşa Lojistik Köyü örneğinde incelemektedir. Tezde nicel ve nitel yöntemler bir arada kullanılmıştır. İzmir Kemalpaşa Lojistik Köy kararının alınması ile oluşan değişimler lojistik ölçütlere, firmalarla gerçekleştirilen anket çalışmalarına, kurumlarla gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelere ve planlama sürecine yönelik bulgular çerçevesinde değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, İzmir Kemalpaşa Lojistik Köyü'nün farklı ulaşım türlerini bir arada içermesi ve uzmanlaşma göstermesi bakımından bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan nitelikli gelişim göstermesi için bir fırsat sunmaktadır. Ancak plan kararlarına aktarılmadan başlayan uygulama süreciyle de mekânsal gelişim için sorun oluşturduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractUrban logistics services affect cities both physically and socially as well as economic activity areas. Urban logistics which are subject to academic studies as a new concept in Turkey, the mobility of goods and services in urban areas and offer solutions to problems based on it. The aim of this thesis is to evaluate urban logistics mobility in terms of urban planning, to discuss the changes that will occur with logistics mobility and to contribute to the solution of possible problems. In this study, spatial effects of the concept of urban logistics are emphasized in the case of İzmir Kemalpaşa Logistics Village and the importance of this concept in urban planning is examined. In the thesis, quantitative and qualitative methods are used together. Changes in the decision made by Izmir Kemalpasa Logistics Village, logistic criteria, surveys with companies, in-depth interviews with institutions and the evaluation process was evaluated within the framework of the findings. As a result, Izmir Kemalpasa Logistics Village offers an opportunity for economic, social and environmental development of the region in terms of the integration and specialization of different modes of transport. However, it has been determined that there is a problem for spatial development in the implementation process which starts without being transferred to plan decisions.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectŞehircilik Ve Bölge Planlamaen_US
dc.subjectUrban And Regional Planningen_US
dc.subjectKentsel Lojistiken_US
dc.subjectLojistik Köyen_US
dc.subjectLojistik Planlamaen_US
dc.subjectMekânsal Değişimen_US
dc.subjectSanayi Firmalarıen_US
dc.subjectKent Planlamaen_US
dc.subjectUrban Planningen_US
dc.subjectKentsel Planlamaen_US
dc.subjectMekan Planlamasıen_US
dc.subjectSpace Planningen_US
dc.subjectUrban Logisticsen_US
dc.subjectLogistics Villageen_US
dc.subjectLogistics And Planningen_US
dc.subjectSpatial Changeen_US
dc.subjectIndustrial Firmsen_US
dc.titleLojistik hizmetlerindeki gelişimin kentsel mekâna etkisi: İzmir Kemalpaşa örneği [Master Thesis]en_US
dc.title.alternativeEffect of logistics services development on urban space: The case of İzmir Kemelpaşa [Master Thesis]en_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage158en_US
dc.institutionauthorÖztekin, Kübra-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid616741en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
616741.pdf7.68 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

18
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.