Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1100
Title: Atık plastik geri dönüşüm endüstrisi atıksularının arıtılabilirliği
Other Titles: Treatability of waste plastic recycling industry wastewater
Authors: Yel, Esra
Özdemir, Nihan Canan
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Fizikokimyasal arıtım
Physicochemical treatment
Sülfonlanmış polistiren
Sulfonated polystyrene
Termoplastik malzemeler
Thermoplastic materials
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada atık Polistiren'e (PS) sülfolama işlemi uygulanmış ve sülfolanmış PS flokülant (FSPS) sentezlenmiştir. Farklı plastik türlerinin yıkama atıksularının arıtılabilirliği ve bu arıtımda sentezlenen FSPS flokülantın etkinliği araştırılmıştır. Çalışma kapsamında (Yüksek Yoğunluklu Polietilen-HDPE), Düşük Yoğunluklu Polietilen-LDPE, Polietilen Tereftalat-PET, Polipropilen-PP, PS ve karışık) plastik atıkların yıkanmasıyla oluşan atıksuların koagülasyon-flokülasyon ile arıtılabilirliği ortaya konmuştur. Koagülant olarak Alum ve FeCl3, flokülant olarak FSPS ve polielektrolit (PEL) ile çalışılmıştır. Flokülant dozu ve pH optimizasyonları yapılmıştır. Plastik türüne göre yıkama atıksuyunun ve optimum arıtım koşullarının farklılık gösterdiği belirlenmiştir.HDPE yıkama atıksuyu için optimum pH 13 ve koagülant FeCl3 iken diğerleri için pH 9 olup Alum daha başarılıdır. Optimum FSPS dozu plastik türüne göre 5-20 mg/L aralığında değişmektedir. Optimize koşullarda %94-98 bulanıklık, %70-92 KOİ, %86-99 AKM ve %50-89 Yağ-gres giderimi sağlanmıştır. Sentezlenen flokülantın atıksu artımda verimli bir şekilde kullanılabileceği belirlenmiştir. Katı atık yönetiminde atık plastikten elde edilen alternatif ürünün değerlendirilerek arıtımda kullanılmasıyla atık minimizasyonuna katkı sağlayacak alternatif bir geri dönüşüm önerilmiştir.
In this study, sulfonation was applied to waste polystyrene (PS) and sulfonated PS flocculant (FSPS) was synthesized. The treatability of washing wastewaters of different types of plastics and the effectiveness of synthesized FSPS in this treatment was investigated. The effectiveness of synthesized FSPS in physicochemical treatment of waste plastics (High Density Polyethylene-HDPE, Low Density Polyethylene-LDPE, Polyethylene Terephthalate-PET, Polypropylene-PP, PS and mixed) washing wastewaters was revealed. Alum and FeCl3 coagulants and FSPS and polyelectrolyte (PEL) flocculants were studied. Flocculant dosage and pH were optimized. Washing wastewater composition and optimal treatment conditions vary with type of plastic. Optimum pH and coagulant was determined as 13 and FeCl3 for HDPE washing wastewater while it was 9 and alum for others. Optimum FSPS dosage varies between 5-20 mg/L. Under optimized conditions 94-98% turbidity, 70-92% COD, 86-99% SS and 50-89% oil-grease removal could be achieved.This study indicated that the synthesized flocculant can be used efficiently in wastewater treatment. The study suggested a new solution incorporating recycled plastic product in wastewater treatment. This alternative solution will also contribute solid waste management, through minimization of waste generation by recycling.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZtcROucnyNsGvYrUZ45fgprrQrCiqWVe75zg-maWKq9X
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1100
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
569538.pdf3.77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

148
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

62
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.